NitroVBC

Projekttid: 2009 – 2013

Budget: 7 100 000 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Målet med projektet är att tillverka komponenter med mycket goda friktions- och nötningsegenskaper för minskad bränsleförbrukning samt att minska behovet av efterbearbetning och riktning genom att utnyttja fördelarna med nitrerprocesser ikombination med val av stål

Syfte och mål

En stor utmaning för många komponenter har varit hur mankan uppnå nödvändiga hållfasthetsegenskaper, t.ex. höghållfasta utmattningsegenskaper,för att kunna ersätta sätthärdning.Nitrering och nitrokarburering är termokemiska värmebehandlingsprocesser somförbättrar ytegenskaperna hos ståldetaljer, t ex ökat motstånd mot adhesivt och abrasivtslitage, låg friktion och högt korrosionsmotstånd. Ytterligare en fördel mednitrerprocesser är små formförändringar under tillverkningen tack vare den lågaprocesstemperaturen. Nitrering och nitrokarburering har gjorts på ett stort antal stålsorter för att utvärderainverkan på föreningszon, diffusionszon och restspänningar och därmed den totalainverkan på utmattnings- och tribologiska egenskaper. Demonstratorkomponenter harvalts för att utvärdera och visa på vilka åtgärder som krävs för att ersätta sätthärdningmed nitrerprocesser. Demonstratorer har varit; en kolv (slitage), ett kugghjul(utmattning), en utskjutare i ett smidesverktyg (termisk utmattning) och maskering avgängor (produktionsaspekter).Kuggutmattningsprovning som utförts på kugghjulet visade att böjutmattningsegenskapernahos nitrerade hjul är starkt beroende av valet av stålsort. En avsevärt högreutmattningshållfasthet kunde nås för plasmanitrerade kugghjul jämfört med sätthärdadehjul. Formförändringen blir större för sätthärdade hjul (16MnCr5) jämfört med nitreradehjul. Dessutom blir spridningen i form mindre för de nitrerade hjulen för en viss stålsort,vilket innebär att det borde bli lättare att förutse och kompensera för formförändringarnajämfört med vid sätthärdning.Lämpliga stål och nitrerprocess för kolven utvärderades genom slitageprovning. Vidsmorda förhållanden var de tribologiska egenskaperna likvärdiga för alla provadevarianter. Vid torra förhållanden erhölls en lägre friktion vid lägre last för några av stålensom nitrerats eller nitrokarburerats jämfört med sätthärdat 16MnCr5. Arbetet med kolvenvisade tydligt på att det behövs fortsatt arbete för att optimera ytegenskaperna och hurolika parametrar påverkas av stålsort och värmebehandling.Behovet av att maskera, eller inte maskera, invändiga gängor vid nitrering utvärderadesmed utmattningsprovning. De utförda proven visade att det finns en skillnad iutmattningshållfasthet mellan gängor som maskerats eller inte. Det går därför inte att heltutesluta att det kan finnas ett behov av att maskera gängor innan nitrering för att undvikasprickbildning vid utmattning. Dock så användes bultar av mycket hög kvalitet, så det ärmöjligt att det finns fall där maskeringen inte behövs.En kostnadsjämförelse och en förenklad LCA gjordes för de kombinationer av stål ochvärmebehandling som användes för kugghjulen. För några varianter var kostnadenjämförbar med sätthärdning och kulpening. Användning av mer avancerade stålresulterade i högre kostnader. Det bör emellertid beaktas att ingen optimering avkostnaderna har varit möjligt att utföra eller att ta hänsyn till fördelarna med mindreformförändringar. Energiförbrukningen och utsläpp enligt CO2-ekvivalent blir mindre vidtillverkning av kugghjul i stål som plasmanitreras jämfört med sätthärdas. Störst inverkanpå miljöbelastningen har stålet som används.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Fogning av termoplastkomposit mot metall med ljusbågsvetsning med hög strömtäthet (DENSARC)

Syftet är att testa ett nytt sätt att foga termoplastisk komposit mot metall genom att i en överlappsfog värma den fria metallsidan, med en extra fokuserad TIG ljusbåge som värmekälla, till dess att kompositen precis smälter så att vidhäftning erhålls mot metallen. Metoden ger fördelar som enkelsidighet, inget behov av extra tillsatsmaterial och möjliggör osynliga fogar. Målet är att få en fogningsmetod som är robust, ger hög produktivitet och hög kvalitet samt kostnadsfördelar.

2012 – 2013

Rationell tillverkning av sandwichsturkturer för energieffektiva persontransporter

Omställningen från konventionella till elektriska drivlinor skapar många utmaningar, men öppnar även för nya möjligheter rörande komponentpackning och utformning av bärande strukturer samt nya tillverkningsmetoder för dessa. Projektet syftar till att nyttja möjligheter med sandwichkonstruktion för att sänka vikten och därmed energiförbrukningen för framdrift; minska värmeförluster och därmed energiåtgången för klimathållning; minska tillverkningskostnader med hjälp av nya tillverkningskoncept, rationell sammansättning och ny konstruktionsteknik.

2017 – 2020

Ultrahöghållfasta stållaminat

Målet är att sänka vikten på fordonskomponenter genom att använda laminatplåt med en kärna som gör att vikten sänks jämfört med att använda en konventionell solid plåt. Projektet har varit specifikt inriktat på att använda en kärna av sintrat metallpulver samt forma plåten med hjälp av presshärdningsprocessen. Provdetaljer har genomgått alla tillverkningssteg enligt plan följt av ett deformationstest. Metodik har tagits fram för att kunna simulera laminat i det genomförda deformationstestet.

2013 – 2016

Sinterprodukter med hög statisk lastförmåga

I projektet har vi bekräftat att modifierad anlöpning kan tillämpas för motverka/eliminera relaxation/krypning och att det kan preliminärt kopplas till stabiliteten hos mikrostrukturen hos det anlöpta sinterstålet. Ny metodik för utvärdera sintermaterials potentiella relaxation/kryp har etablerats och ny kunskap har etablerats. Ett potentiellt nästa steg är att se hur andra sinterstål kan optimeras och hur en modell för prediktering av kryp/relaxation hos sinterstål vid måttligt förhöjd temperatur kan utvecklas.

2012 – 2013

Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering

I materialhanteringsprocesser, såsom kitting och sekvensläggning, vilka används inom fordonsindutrin för att försörja monteringen med ett stort och ökande sortiment av komponentvarianter, är det arbetsplatsnära informationsystemet en central aspekt i utformningen. Givet utvecklingen vad gäller digitalisering, syftar denna konceptprövningsstudie till att utvärdera potentialen för digital teknik att stödja materialhanteringsarbetet inom produktion.

2017 – 2018

Uthållig produktion av framtida motorkomponenter

Projektet har utgått från utmaningar när det gäller gjutning och realisering av nya gjutjärn med hög hållfasthet och god skärbarhet, vägval avseende bearbetningsstragier samt materialbeteende i skärprocesser när det gäller arbetsmaterialens skärbarhet. Kisellegerat kompaktgrafitjärn har demonstreras som nytt alternativ för framtida motorkomponenter. Ny simuleringsmetodik för att hantera bearbetningsstrategier har introducerats. Generisk kunskap har stärkts när det gäller arbetsmaterialens bearbetbarhet och särskilt när det gäller sammansatta material.

2012 – 2015

Streamlined Modeling and Decision Support for Fact-based Production Development (StreaMod)

Syftet med projektet var att öka produktivitet och robusthet inom tillverkande industri genom utökad användning av faktabaserade simuleringar och optimeringar. Detta har uppnåtts genom att integrera verktyg för hantering och analys av indata (GDM Tool) med simulering och optimering av produktionsflöden (FACTS Analyzer). Tidsåtgången från fråga till faktabaserat svar vid utveckling av produktionsflöden har reducerats till bara några minuter i miljöer där det finns fungerande produktionsnära IT-system.

2013 – 2017

FLEXibel bAlansering av komplexa monteringssystem (FLEXA)

Projektet syftar till att utveckla och hypotesprova en helt ny princip för dynamisk planering och beredning av montering, där balanseringen optimeras på en högre systemnivå, t ex ett monteringsavsnitt, snarare än på stationsnivå vilket är det vedertagna angreppssättet idag. Målet med projektet är att öka kunskapen kopplat till balansering samt vilka effekter ett produktionssystem baserat på dynamisk balansering för med sig och hur dessa relaterar till minskade systemförluster, men även vilka krav som ställs på och av människan i systemet.

2012 – 2013

Reducering av underhållsrelaterat slöseri

Målet med projektet Reducing maintenance-related waste är att utveckla och testa en generisk metod som ska underlätta för svenska tillverkningsföretag att identifiera, klassificera, kvantifiera samt reducera underhållsrelaterat slöseri inom produktionsprocesser. Målet med metoden är att tillverkningsföretagen skall kunna optimera underhållsaktiviteter och underhållskostnader utifrån extern- och intern underhållseffektivitet med hänsyn tagen till indirekt och direkt underhållskostnad.

2013 – 2016