Materialpass: En digital plattform för tillverkningsindustrin för att implementera cirkulära produktionssystem

Projekttid: 2019 – 2019

Budget: 499 300 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Projektet syftar därför till att lägga grunden för att utveckla en digital plattform som kan möjliggöra att materialpass1 genereras vilka kan underlätta införandet av CPS.

Övergången till cirkulär ekonomi (CE) genom implementering av cirkulära produktionssystem (CPS) har blivit oundviklig för att klara de utmaningar som resursbrist och resursprisvolatilitet skapar samt för att säkerställa en hållbar utveckling. Vidare finns det stor ekonomisk potential att bli utnyttjad genom högkvalitativ värdeåtervinning i form av produkter eller material. En av utmaningarna med implementeringen av CPS är emellertid att säkerställa att integration och informationsflöde sker mellan värdekedjorna så att rätt typ av värdeskapande återvinnings-aktiviteter kan utföras på ett effektivt sätt. Traditionellt är informations-hanteringssystem inom industrin inte avsedda för värdeåtervinning och det finns alltid en risk för bristande informationsdelning mellan värdekedjorna. Trots att tillverkningsindustrin är känd för att vara mycket effektiv vid produktdatahantering, har datahanteringssystemen sällan utformats för att underlätta det cirkulära flödet av produkter eller material. Projektet syftar därför till att lägga grunden för att utveckla en digital plattform som kan möjliggöra att materialpass genereras vilka kan underlätta införandet av CPS. Plattformen kommer att skapa/etablera kontakt mellan olika värdekedjeaktörer och göra det möjligt för dem att dela produkt- och materialinformation under flera produktlivscykler. En sådan plattform kan också ge stöd för produktöverensstämmelse, öka transparensen mellan värdekedjor, hållbara inköp och effektiv återvinning etc.

Projektet ska bedöma användbarheten av begreppet ”materialpass” inom tillverkningsindustrin genom att involvera en tvärfunktionell grupp representerad av forskare, tillverkare, programutvecklare och återvinningsexperter.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019