ProViking

Forskningsprogram inom området Produktframtagning 2002-2014

Stiftelsen för Strategisk Forskning har under åren 2002 – 2007 bedrivit det industrinära forskningsprogrammet ProViking inklusive en Forskarskola. Programmet har varit mycket framgångsrikt och omtyckt av både industri och högskola varför en fortsättning med i huvudsak samma omfattning kommer att bedrivas under åren 2008-2014.

Lars Frenning är Programdirektör.

Programmets målsättning är att implementera resultaten av den världsledande forskning som genomförs inom programmet i svensk industri samt att utbilda doktorer för industrins och akademins behov. Företagens internationella konkurrenskraft kommer härmed att stärkas och fler arbetstillfällen kommer att skapas i svensk industri.

Programmet fokuseras på företag inom verkstadsindustrin med produktion och/eller produktutveckling och med verksamhet i Sverige. Forskningen skall inriktas mot något eller samtliga av följande områden; idéer, produktutveckling, konstruktion, produktion, produktstöd, användning, underhåll och återvinning – allt med ett livscykelperspektiv.

 Programmet omfattar hela produktframtagningsprocessen och forskningen förväntas leda till nya idéer och koncept, teorier, metoder, verktyg och processer. Behovet att kunna behandla allt mer komplexa processer ställer krav på samarbete mellan olika teknikområden.

Forskningen inriktas på produkter, tjänster och/eller industriella processer och på områden som anses vara av största betydelse för den industriella konkurrenskraften i ett internationellt perspektiv.

Programmet vänder sig till företag som sedan länge är etablerade såväl som nystartade företag. Speciellt värdesätts och prioriteras deltagande från SMF (små och medelstora företag) i projekten och gärna i samarbete med större företag.

Visionära och kreativa förslag – med hög potential och högt risktagande – ges speciellt utrymme.

Forskningsprojekten skall förankras i företagen och ske i nära samarbete med institut och/eller universitet/högskolor. Projekten skall vara inriktade mot en produkt, en process eller en tjänst. Flera företag och en eller flera institut/högskolor skall delta i varje projekt.

Helhetssyn

Sverige har en lång tradition med en stark tillverkande industri som har förmåga att utveckla avancerade systemprodukter med hårda krav på både produktutveckling, produktion och stöd till konsumenter. Helhetssyn och systemtänkande är utmärkande egenskaper.

Nya tekniska system, som konstruerats med sikte på hållbar utveckling, utmärkta miljöprestanda, globalisering och avancerade nätverk, påverkar nuvarande industriella system på ett radikalt sätt.

Ständiga krav på förnyelse kräver snabbhet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Den globala marknaden och den ökande konkurrensen medför också att leverantörerna lägger större vikt vid att möta kundernas krav under produktens hela livscykel.

Att förbättra miljö- och övriga prestanda för produkter, processer och tjänster skapar nya affärsmöjligheter. Miljöpåverkan sker inte bara under tillverkningen, utan under produktens hela livscykel, inklusive, distribution, användning, underhåll och återvinning. Potentialen för att förbättra/optimera miljöprestanda under produktframtagningsprocessen är underskattad. Konkurrenskraften kan förbättras avsevärt genom att tidigt utveckla nya lösningar som är energisnåla, sparar på naturresurser och har i övrigt goda miljöprestanda. Projektförslag med detta fokus kommer att prioriteras och speciellt värdesättas.

Den nationella Forskarskolan

Ett viktigt resultat av ProViking programmet är personer som utbildats och tränats för industrins behov. Dessa personer måste ha en bred kunskap med ett systemtänkande och en helhetssyn samtidigt som de måste ha djup kunskap inom ett specifikt område. För doktoranderna i ProViking projekten är det obligatoriskt att skriva in sig i och gå i Forskarskolan.

ProViking II

ProViking2Forskarskola

ProViking FINAL TRYCK 18 sept 2013

Dela