Håkan Hallberg

Håkan Hallberg

Tekn. Dr. och Docent Hållfasthetslära

Tel: 046-222 90 92

Lärosäte/Institut: Lunds universitet

Forskningen rör i huvudsak utveckling av materialmodeller för användning i numeriska simuleringar. Speciellt fokus ligger på beskrivning av mikrostrukturutveckling i metalliska material, exempelvis på grund av fastransformationer, rekristallisation och korntillväxt.

Håkan Hallberg är lektor och docent vid avdelningen för Hållfasthetslära på Lunds Tekniska högskola (LTH). Tidigare har han jobbat som beräkningsingenjör i konsultföretag och som ansvarig beräkningsingenjör vid ett företag som är underleverantör till den tunga fordonsindustrin. Han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik och en doktorsexamen i Hållfasthetslära från Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Forskning

Forskningen rör huvudsakligen materialmodellering (s.k. konstitutiv modellering) och numeriska simuleringar av mekaniska och hållfasthetstekniska fenomen. Forskningen har bland annat utförts inom ramen för ProVikingprojektet ”Simu-Net-Shape” (bl.a. understött av Stiftelsen för strategisk forskning) där arbetet gällde modellering och simulering av s.k. adiabatiska bearbetningsmetoder (som t.ex. kapning och formning).

En aspekt av nuvarande forskningsarbete är utvecklingen av materialmodeller som tar hänsyn till fastransformationer (t.ex. austenit till martensit). Vidare studeras kornförfining (rekristallisation) och korntillväxt i metalliska material. Ytterligare en forskningsaspekt är modellerandet av materialbeteendet under olika belastningshastigheter (s.k. viskösa effekter). Forskningen är också fokuserad på kopplade och starkt ickelinjära förlopp, t.ex. rörande temperatur och plastcititet vid stora deformationer. De simuleringsverktyg som utvecklas, formuleras även utifrån aspekter som beräkningseffektivitet och anpassningsbarhet till olika metalliska material och olika praktiska tillämpningar. I dagsläget fokuseras forskningen på flernivåsimuleringar där mikrostrukturutvecklingen i metalliska material beskrivs i detalj och kopplas till det makroskopiska materialbeteendet.

Ytterligare information finns på universitetssidan.

Projekt

Dela