SIP Produktion2030, utlysning 14

SIP Produktion2030, utlysning 14

Stänger: 2021-09-14 kl 14:00

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 utlyser 41 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till en hållbar och resilient (motståndskraftig) tillverkningsindustri i Sverige.

Vi vill skapa hållbar produktion som klarar störningar eller oväntade händelser och som möter de långsiktiga hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Framtidens produktion ska även bidra till socialt hållbara arbetsplatser och attraktiva, kunskapsintensiva jobb.

Forsknings- och innovationsprojekt ska fokusera på ett av Produktion2030:s sex industriella utmaningsområden och ha en projekttid på högst 3 år. Konsortier kan ansöka om maximalt 6 miljoner kronor i bidragsfinansiering.

Projektets parter skall finansiera minst 50% av projektets totala budget. Vi ser gärna att projektresultaten testas, demonstreras eller valideras i en befintlig testbädd, laboratoriemiljö eller motsvarande.

Produktion2030 vill öka samverkan mellan näringsliv och forskningsaktörer, samt öka jämställdheten, genom att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar det av bidraget och har inflytande i projektet. Produktion2030 lägger också stor vikt vid att små och medelstora företag ingår i projektkonsortiet. Kriterier för projektkonsortier: minst tre industriföretag inom svensk tillverkningsindustri; minst en aktör från universitet eller högskola; minst en aktör från forskningsinstitut.

Vad kan ni söka för?
Utmanande forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på Produktion2030s industriella utmaningsområden.

Vem kan söka?
Högskolor, universitet och forskningsinstitut, i samarbete med företag.

Hur mycket kan ni söka?
Max 6 miljoner kronor kan sökas för max tre år.

Dela