Industridoktorand 2016

Stänger: 2016-08-23 kl 09:00

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) avsätter 30 milj kr för en satsning på Industridoktorander under 2016. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en industridoktorand, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja 12 projekt à 2,5 milj kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning.

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) avsätter 30 milj kr för en satsning på Industridoktorander under 2016. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en industridoktorand, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja 12 projekt à 2,5 milj kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning.

Samverkan mellan näringsliv och akademi är en viktig faktor för att sprida kunskap och teknik i samhället. SSF ska enligt sina stadgar främja utveckling av starka forskningsmiljöer med hög strategisk relevans, befordra forskarutbildning och samverkan mellan akademi och näringsliv samt främja mobilitet. Ett instrument för att uppnå detta är att stödja doktorandstudier i samverkande starka miljöer mellan akademi och näringsliv – industridoktorander. Syftet med programmet är att bidra till behovsdriven excellent forskning inom SSF:s verksamhetsområden och öka korsbefruktning mellan akademi och näringsliv. Därmed kan också kunskapen om akademins och näringslivets olika drivkrafter och villkor öka.

Satsningen gäller personer som ännu ej är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 % anställd vid företaget. Det ska finnas två väl meriterade personer som handleder doktoranden under bidragsperioden, en vid lärosätet och en vid företaget. Handledaren vid lärosätet är sökande (skickar in ansökan och ansvarar för att den uppfyller kraven) och blir projektledare (ansvarar för rapportering till SSF och till företaget) vid beviljat projekt. Lärosätet där projektledaren är anställd blir förvaltande organisation. Det ska finnas en styrgrupp där, minst, båda handledarna för projektet ingår som ska vara väl förankrad i respektive organisations linjeorganisation.

I ansökan ska det ingå en projektbeskrivning som definierar vad som ska utföras. Forskningsprojektet måste formuleras av företaget och lärosätet gemensamt. I projektbeskrivningen ska även redogöras för planerade aktiviteter som underlättar kunskapsutbyte mellan företaget och lärosätet; alltifrån att doktoranden arbetar i båda miljöerna till gemensamma seminarier etc.

Vid ansökningstillfället ska det finnas en avsiktsförklaring från både lärosätet (prefekt eller motsvarande) och företaget (forskningschef eller motsvarande). Båda dessa parter ska konfirmera behovet av utbytet och ny kunskapsuppbyggnad, samt tillgodose att det finns praktiska förutsättningar för projektets genomförande. Parterna ska dessutom intyga att handledarna inom respektive part har mandat och tid avsatt för att kunna agera som just detta.

Dela