Ny metod för att utvärdera svetsbarhet och robusthet för punktsvetsförband

Ny metod för att utvärdera svetsbarhet och robusthet för punktsvetsförband

Projekttid: 2020 – 2021

Budget: 1 000 000kr

Projektet ska utveckla en förbättrad metod för att utvärdera svetsbarhet i punktsvetsförband i produktion

Det finns stort behov av en förbättrad metod för att utvärdera svetsbarhet för punktsvetsförband och robustheten i processen för att överbrygga skillnaderna mellan labbmiljö och verklig produktion, minska sprut och reparationer. En ny metod är extra viktigt för implementeringen av nya avancerade stål med bättre materialegenskaper, men som ofta är mer komplicerade att svetsa. Moderna svetsproduktionssystem öppnar för nya möjligheter till återkoppling och adaptiv styrning av parametrar, vilket inte beaktats i dagens svetsutvärderingsmetoder. En ny utvärderingsmetod som beaktar både adaptivitet och störfaktorer från produktion ska göra det enklare och säkrare att välja mer höghållfasta material med reducerad vikt, ökad produktivitet och lägre miljöbelastning som följd. Denna förstudie ska utvärdera vilka faktorer; processinställningar, utrustningsmässiga och materialrelaterade, som har störst påverkan på processens robusthet och överförbarhet. Arbetet kommer sedan ligga till grund för utvecklingen av en ny förbättrad metodik för bedömning av punktsvetsbarhet som ska ta hänsyn till de fenomen och faktorer som uppstår i produktion. För att utveckla en sådan metod krävs först en noggrann kartläggning av vilka faktorer som påverkar svetskvaliteten vid punktsvetsning och hur dessa skiljer sig både mellan provningslabb och produktion, men också mellan olika stationer i produktion. Kartläggningen kommer göras både genom insamlande av data från provning och produktion, samt genom undersökande och verifierande tester. Projektet avser att utöka användbarheten för befintlig infrastruktur i tillverkningsindustrin vilket underlättar snabb och kostnadseffektiv implementering av utvecklad metod efter avslutat projekt.

Vinnovas Diarienr: 2020-02976

Deltagande forskare

Partners

Dela