Christian Johansson

Christian Johansson

Tekn. Dr. Funktionell Produktutveckling

Tel: +46455385576

Lärosäte/Institut: Blekinge Tekniska Högskola

Akademi: Product Development Academy (PDA)

Christian Johansson (CMJ), avlade sin doktorsexamen vid Luleå tekniska universitet 2009 i Funktionell produktutveckling med fokus på kunskapsbaserat beslutsstöd i produktutveckling. Applikationerna var främst inom produktutveckling inom flygindustrin, vilken karaktäriseras av att vara riskavvikande och ha en hög grad av processformalisering som kontrolleras genom certifiering.

CMJ är universitetslektor vid Institutionen för Maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Forskningen organiseras inom Product Development Research Lab.

Forskning

Forskning och utbildning bedrivs inom området Engineering Design Research, där fokus är att stödja ingenjörer med kunskapsbaserade metoder och verktyg, ofta i situationer med stor osäkerhet. I det här sammanhanget är kunskapsstöd i relation till områdena produkttjänstsystem (Product-Service Systems) och designtänkande (Design Thinking) relaterade och intressanta.

CMJ är programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik samt Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknikvid Blekinge Tekniska Högskola.

CMJ är projektledare för utvecklingsprojektet Utveckling av Civilingenjörsprogram i Maskinteknik på Avancerad Nivå, som syftar till att utveckla och förnya Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola.

CMJ är programansvarig för Masterprogrammet i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation (MSPI) som är ett internationellt 2-årigt mastersprogram med fokus på att stödja utvecklingen av hållbara produkter och tjänster genom att tillämpa Design Thinking i produktutveckling.

Han är BTHs akademiska coach och projektledare för BTHs / Stanford Universitys projekt ME310, som finansieras av Volvo Construction Equipment, där distribuerade team av masterstudenter arbetar i globala samarbetsprojekt för att utveckla innovativa produkter under en 9-månadersperiod genom att tillämpa Design Thinking.

CMJ handleder för närvarande 4 doktorander och har varit handledare för 4 doktorsexamina och 8 licentiatexamina. Han har bidragit till 44 peer-reviewed forskningspublikationer inom sitt forskningsområde. Han arbetar för närvarande inom BTHs KKS forskningsprofil ”Model Driven Development and Decision Support, MD3S ”. Han har arbetat i flera EU-projekt (VIVACE 2004-2007, CRESCENDO 2009-2012) och svenska forskningsprojekt (Fastelaboratoriet 2007-2009, Fuel Efficient Transmission Technology 2010-2012).

Projekt

Dela