Uppskalning för en hållbar industri

Uppskalning för en hållbar industri

Stänger: 2021-04-15 kl 14:00

Detta är en utlysning inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. I Sverige pågår ett flertal initiativ som syftar till att utveckla en svensk hållbar industri. Många av dessa insatser befinner sig i relativt tidiga utvecklingsskeden, men kan med rätt förutsättningar växa till pilot- och demonstrationsprojekt som på sikt kan omsättas till industriella lösningar. Uppskalning och test av koncept i verklig miljö bedöms vara en förutsättning för att minimera risker, skapa grund för acceptans och främja kommersialisering av lösningar som bidrar till hållbarhet och klimatomställning. I den här utlysningen efterfrågas därför projektförslag för vidareutveckling och uppskalning av lösningar som, efter implementering, bidrar till en klimatneutral och hållbar industri. Det övergripande syftet är att – genom stöd till test och demonstration i verklig miljö – främja industriell implementering.

Vad kan ni söka för?

Projekt som syftar till att utveckla och validera teknik, metoder, processer, affärsmodeller i större skala samt skapa förutsättningar för nationell/internationell spridning, implementering och nyttiggörande av projektets resultat. Koncept/lösningar ska innan projektet ha en mognadsgrad som motsvarar en TRL-nivå på minst 5 och förväntas nå motsvarande en TRL-nivå på minst 7 vid projektets avslut.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) som öppnar upp för ett systemövergripande omställningsarbete, där hela ekosystem och värdekedjor/värdenätverk omfattas. De aktörer som krävs för att ta lösningen vidare till implementering ska finnas representerade i aktörskonstellationen.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens preliminära budget är 120 miljoner kronor. Bidrag kommer att beviljas med maximalt 40 procent av projektets stödberättigande kostnader och maximalt 20 miljoner kronor per projekt.

Dela