Strategisk kunskapsförstärkning 16

Strategisk kunskapsförstärkning 16

Stänger: 2016-09-21

KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering av anställningar/förordnanden. Programmet består av tre delprogram som riktar sig till finansiering av • Adjungerad professor/lektor • Internationell gästprofessor • Forskningsledare

Programmet syftar till att underlätta för de nya lärosätena att nyrekrytera strategiskt viktiga personer som bidrar till forsknings- och utbildningsmiljön och lärosätets fortsatta utveckling och förnyelse. På så vis stärker programmet kapaciteten för forskning i samproduktion med näringslivet också i syfte att öka kompetensen i näringslivet. Programmet finansierar nyrekryteringarna i ett initialt skede med syfte att detta ska leda till långsiktigt värdefulla kontakter för lärosätet.

Målet men en adjungerad professor/lektor är att tillföra forsknings- och utbildningsmiljön erfarenheter från näringslivet om vilka frågeställningar som är aktuella i näringslivet, hur forskningsresultat utnyttjas i praktiken eller i form av bidrag till utvecklig av näringslivsrelevant utbildning. För näringslivet ges möjlighet att få tillgång till hela den kunskapskälla och de nätverk som värdinstitutionen besitter. Dessutom erbjuder satsningen akademisk meritering för personer verksamma i näringslivet.

Målet med en internationell gästprofessor är att att utöka det internationella kontaktnätet och samarbetet för både lärosätet och näringslivet. Genom en internationell gästprofessor kan lärosätet bygga upp ett strategiskt och långsiktigt samarbete med gästprofessorns hemlärosäte.

Målet med en forskningsledare är att denna ska formera och leda utvecklingen av ett utpekat strategiskt område i samverkan med näringsliv.

Dela