Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle

Stänger: 2015-09-15

Mistra utlyser ett fyraårigt forskningsprogram. Fokusområden inkluderar förnyelsebara råvaror, konsumtionsmönster och återvinning.

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om plast i ett hållbart samhälle. Syftet med detta initiativ är att titta på den roll och betydelse plast har idag och hur ett framtida samhälle kommer att klara av detta materialbehov på ett mer hållbart sätt. Programmet skall ha ett helhetsperspektiv kopplat till fördjupningar inom specifika områden.

Mistra har låtit ta fram en bakgrundsrapport som innehåller förslag på områden som kan ingå i programmet. Rapporten bygger på experternas egna iakttagelser från forskning och relevanta litteraturstudier samt en workshop där representanter från svenska lärosäten och företag fick möjlighet att presentera synpunkter.

Utgångspunkten är plasten kommer att finnas kvar framöver som material i de flesta tillverkade produkter. Forskningen inom det nya programmet skall bidra till bättre användning av de material som redan finns i systemet genom återanvändning, återvinning och resurshushållning

Inriktning

Mistras forskningsprogram sträcker sig vanligen över många år och syftar till att åstadkomma förändring på sikt. Ett Mistra program om Plast i ett hållbart samhälle förväntas bidra med teoretisk och praktisk kunskap sam kan underlätta en övergång till användningen av förnyelsebara resurser. Vidare förväntas programmet bidra med kunskap om konsumtion, återanvändning och återvinning av plast.

Bakgrundsdokumentet identifierar fyra fokusområden:

Programmet skall vara inriktad mot lösningen av miljöproblem varför effektstudier av plast i ekosystem utgår.

Vem kan ansöka?

Utlysningen vänder sig i första hand till forskargrupper vid svenska lärosäten och forskningsinstitut. Forskare och organisationer verksamma utomlands är välkomna att delta som partners i ansökan, men huvudsökanden och tilltänkt programvärd måste vara en svensk institution. Banker, kapitalförvaltare och andra organisationer deltar som partners.

Finansiering och budget

Mistra anslår SEK 45 miljoner för programmet. Programmets totala budget förväntas dock bli avsevärt större eftersom en aktiv medverkan, inklusive motfinansiering, från deltagande parter ses som en förutsättning för ett framgångsrikt program.

Motfinansieringen kan vara kontant eller ”in kind” och komma från de sökandes lärosäten och/eller andra intressenter i programmet.

Mistras regler för direkta och indirekta kostnader tillämpas i denna utlysning. Se vidare ”Godkända kostnader i Mistra-projekt”.

Ansökningsprocess och beredning

Ansökan skickas som en sammanhållen PDF-fil per e-post till mail@mistra.org. Den ska vara Mistra tillhanda senast den 15 september 2015 kl 16.00.

Ansökan ska skrivas på engelska i for av en programplan och får omfatta högst 75 sidor, inklusive bilagor. Om ansökan överskrider 75 sidor kommer överskjutande delar inte att beaktas vid utvärderingen.

Ansökan ska innehålla följande delar (se även dokumentlänk till annan webbplats på Mistras hemsida):

Ansökningarna utvärderas av en expertpanel bestående av såväl forskare som praktiker där följande utvärderingskriterier tillämpas:

  1. Programidé och utsikter att åstadkomma förändringar;
  2. Forskningens vetenskapliga kvalitet;
  3. Graden av samarbete mellan lärosäten och avnämare;
  4. Integration mellan programmets olika delar samt plan för att främja ett tvär- och transdisciplinärt arbetssätt;
  5. Ledning, organisation, kommunikation och budget.

All forskning som Mistra finansierar måste ha bäring på stiftelsens stadgar i synnerhet ändamåls- och verksamhetsparagraferna.

Mistra omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla ansökningar som lämnas till Mistra blir offentliga. Mistra kan under vissa omständigheter besluta att delar av en ansökan inte är offentlig.

Endast ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysningstext kommer att beaktas.

Tidsplan

April 2015 Utlysningen öppnar

15 september 2015 Sista ansökningsdag kl 16

Oktober-november 2015 Utvärdering av ansökningar

December 2015 (prel.) Mistras styrelse fattar beslut

1 januari 2016 (prel.) Programstart

Dela