Bidra till industrins energi- och klimatomställning

Bidra till industrins energi- och klimatomställning

Stänger: 2020-06-02 kl 24:00

Har du ett projekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Här kan du söka stöd för projekt som minskar eller uppnår negativa utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Välkommen att söka stöd för projekt som bidrar till att uppnå:

Alla typer av innovations- och forskningsprojekt välkomnas. Även genomförbarhetsstudier kan få stöd, det vill säga utvärdering och analys av potentialen för ett tilltänkt projekt.

Område 1 – Nettonollutsläpp från industrins processer

Stöd inom detta område ges till ansökningar som syftar till att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer som ger minskade utsläpp av växthusgaser från industrin. Det inkluderar även tekniker för att uppnå negativa utsläpp av växthusgaser.
Området omfattar även utveckling av processer för att använda förnybara energibärare, råvaror och insatsvaror. Projekt som ansökan avser bör ha en övergripande inriktning att skifta till processer och produktionstekniker som har väsentligt lägre eller negativa utsläpp av växthusgaser.

Område 2 – Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Stöd inom detta område ges till ansökningar som handlar om att utveckla både nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurseffektivisering samt ett flexibelt och robust energisystem.
Området omfattar till exempel utveckling av processer för att minska mängden restprodukter, använda restprodukter och restflöden i andra applikationer, samt använda råvaror med varierande kvalitet i processerna.
Området omfattar även industrins roll i ett större perspektiv, det vill säga integration mellan industrier, industriella symbioser, för att skapa ett energi- och resurseffektivt system ur ett helhetsperspektiv.

Dela