Eureka klustergemensam utlysning 2022 – Accelerera Hållbarhet

Eureka klustergemensam utlysning 2022 – Accelerera Hållbarhet

Stänger: 2022-05-02 kl 17:00

Klustren inom det internationella innovationsnätverket EUREKA går samman i en gemensam utlysning med fokus på hållbar industri. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom området. Denna första utlysning har fokus på en hållbar digital omställning och industri och finansieras huvudsakligen av Vinnovas strategiska områden Digital Omställning och Hållbar Industri. Syftet är att ta fram nya lösningar som kan driva hållbar digital transformation samt förstärka konkurrenskraften inom de områden som omfattas av Eureka-klustren.

Vad handlar erbjudandet om?
Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för en hållbar industri med fokus på energi och resursutnyttjande, från produktion till installation, från användning och underhåll till bortskaffande eller återvinning för en digital och grön omställning.

Projekten kan beröra insamling och analys av stora mängder data, högpresterande datorkraft med mindre energiförbrukning, forskning och utveckling mot mer hållbar programvara för elektroniska komponenter, systemlösningar för hållbar informations- och kommunikationsteknik, integrerad produkt- och processutveckling, prediktivt underhåll, samt kontinuerlig spårbarhet av hållbarhetsindikatorer för hela produktlivscykeln.

Tänkbara teknik- och tillämpningsområden – exempel

För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för den hållbara digitala transformationen och svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering krävs normalt deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.

Eureka Clusters Sustainability Call 2022 erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar bland annat ett nätverksevent 23 mars 2022.

Vad kan ni söka för?

Internationell samverkan i projekt med inriktning på grön digital omställning och en hållbar utveckling av industrin.

Vem kan söka?

Konsortier av företag-, industri- eller akademiparter från minst två av de länder som deltar i Eureka. Minst ett svenskt SMF ska delta. Ansökan skickas in till Eureka Clusters Sustainability Call 2022.

Hur mycket kan ni söka?

Vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vinnova finansierar projekten med totalt mellan 5 och 10 miljoner kronor och projekttiden är cirka 3 år. Preliminär budget för denna utlysning är 20 miljoner kronor.

Dela