Strategies and Standards for Smart Swedish Industries

Strategies and Standards for Smart Swedish Industries

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 2 600 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030 SIP Processindustriell IT och automation – PiiA

Projektet 4S - Strategies and Standards for Smart Swedish Industry - har som övergripande mål att stärka Sveriges position som ett ledande land inom Smart industri.

Syfte och mål

Projektet 4S – Strategies and Standards for Smart Swedish Industry – har som övergripande mål att stärka Sveriges position som ett ledande land inom Smart industri. Detta genom att jobba med standardisering. Projektet har delsyften; dels att länka samman resultat från svenska utvecklingsprojekt för industrins digitalisering, främst inom de strategiska innovationsprogrammen PiiA och Produktion2030, med det internationella standardiseringsarbete som pågår inom ISO och IEC, och dels att ge relevanta utvecklingsprojekt guidning samt ekonomiskt stöd. Sex projekt har identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Under denna första etapp av 4S-projektet har ett antal projekt inom PiiA respektive Produktion2030 intervjuats, detta med syfte att identifiera projekt som är ”mogna” att jobba med standardisering. Sex projekt har identifierats. Ett av dessa identifierade projekt har även deltagit i både nationellt och internationellt standardiseringsarbete.

Upplägg och genomförande

Under denna första etapp av 4S-projektet har arbetet genomförts i 5 delsteg. Dessa har utförts delvis eller helt. En fortsättningsansökan har skickas in och godkänts, där ytterligare 5 delsteg kommer att genomföras. Det övergripande målet är att stärka Sveriges position som ledande land inom Smart industri.

Vinnova diarienummer 2017-03494

Deltagande forskare

Partners

Dela