Konsekvenser av Science based targets (SBT) för att skapa ett hållbart och energieffektivt måleri

Projekttid: 2021 – 2021

Budget: 900 000 kronor

En förstudie av möjliga vägar mot ett resurseffektivt måleri

Volvo CE har tydliga mål om att uppnå en energieffektiv och deponifri anläggning med en högre andel förnybar energi år 2024. Denna offensiva strategi och användandet av mål (science based targets) kräver stora tekniksprång och där beslutsunderlaget är begränsat. Syftet med denna förstudie är att utreda och konkretisera konsekvenserna av dessa åtgärder.

Resultatet av denna förstudie är att belysa konsekvenserna av att använda science-based targets (SBT) och dekarbonisering (deep de-carbonisation) i hållbarhetsarbetet för ett måleri inom verkstadsindustrin. Konkret kommer detta att leda till en sammanställning av möjliga vägval för måleriet. Förstudiens avsikt är även att resultera i ett nätverk eller referensgrupp av relevanta målerier inför ett fortsatt arbete med implementering av åtgärder.

De konkreta delmålen för projektet är att (1) ta fram en state-of-the-art dekarboniseringsplan för ett stort måleri inom fordonsindustrin baserat på science based targets (SBT) som möjliggör nettonollutsläpp, (2) utveckla en strategi för tillämpandet av modeller för simulering av en komplex verksamhet som ett måleri i fordonsindustrin och (3) ta fram en färdplan för de olika åtgärdspaketen från delmål 1 och inför eventuellt vidare arbete i ett fullskaligt forskningsprojekt.

Vinnovas dnr: 2020-05189

Deltagande forskare

Partners

Dela