Hållbara ytor för sammansatta träprodukter

Hållbara ytor för sammansatta träprodukter

Projekttid: 2022 – 2023

Budget: 934 992 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Ta fram mätbara ytkarakteristika för sågat trä för en mer hållbar tillverkning av sammansatta trävaror

Idag produceras ca 5 000 000 m3 sågspån per år som en bieffekt av Sveriges produktion av sågade trävaror. En minskning av sågsnittet och sågmånen, där den sistnämnda ofta är satt i överkant för att ta höjd för krav senare i kedjan, skulle leda till ett bättre nyttjande av jungfruligt trä – en produktionsökning motsvarande 500 000 m3 sågad vara per mm minskad sågbladstjocklek är realistisk. Till det kommer motsvarande förbättring per mm minskad sågmån om man kan öka dimensionsstabiliteten. För att driva på utvecklingen av nya sågblad och förbättrad dimensionskontroll måste resulterande ytstruktur hos det sågade träet inkluderas. Metrologi och karakterisering av produkters funktionella ytor är av central betydelse för smart och hållbar tillverkning, men är – än så länge – underutnyttjad i träbranschen. En välkontrollerad yta före torkning kan även möjliggöra våtlimning, vilket medför att bitar i icke-standardiserade dimensioner kan användas, vilket minskar spill efter torkning från 41 % till 30 %. Projektet kommer att med både industriella och laborativa metoder mäta och karaktärisera ytor av sågat trä och studera vilka parametrar som bäst beskriver den sågade ytan. Förstudien kommer att utvärdera potentialen och lägga grunden för steg 2, samt bilda ett konsortium av partners mot en fullständig steg 2- applikation, där mätning och ytegenskaper hos sågat trä kommer att utvecklas i syfte att producera mer hållbara sammansatta träprodukter.

Vinnovas diarienr: 2022-2472

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt