Erfarenhetsutbyte inom avancerad mekaniska provningar

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 130 000 kr

Syfte och mål

Syftet och mål med mobilitetsprojektet var att industridoktorand på Saab Dynamics samt forskare vid Mittuniversitetet tillsammans med personal på SP skulle genomföra provning relaterad till OPTIPAM. Deltagande och genomförande av provning har medgett kombinerad insikt av AM-artiklars egenskaper gällande både konstruktions-, process- och materialfrågeställningar.
I praktiska samarbeten mellan aktörer har viktiga kontakter knutits vilka ökar möjligheten till utbyte inom projektet och framtida projekt.

Resultat och förväntade effekter

Genom hands-on provning har SBDs industridoktorand och forskaren från MIUN erhållit praktisk insyn i avancerad mekanisk provning. För industridoktoranden medger praktisk provning att bättre kunna beskriva och förstå de genomförda testerna och varför de genomfördes på föreskrivet sätt. Denna förståelse har uppnåtts och har ett stort värde vid artikel- och avhandlingsskrivande samt vid ´försvar´ av avhandling. Fysiska möten och praktiska samarbeten har möjliggjort att fördjupa kontakter som ökar möjligheten till utbyte inom projektet och framtida projekt.

Upplägg och genomförande

Erfarenhetsutbytet genomfördes under två heldagar då industridoktorand från Saab Dynamics och forskare från Mittuniversitetet deltog i praktisk provning tillsammans med forskare och provningstekniker på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Utöver praktisk provning diskuterades erhållna provresultat och använd provningsmetodik. Givetvis kan endast en begränsad erfarenhet utbytas då respektive part sitter på stor kompetens och kunskap inom sina respektive områden men projektet medger en inledande dialog för fortsatta utbyten.

Deltagande forskare

Dela