SIP Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.
Initiativ till programmet togs av organisationerna Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen och Svenskt Aluminium. Vid årsskiftet 2014 – 2015 inkorporerades även agendan Innovative Advanced Tooling (InnovAT) i programmet, vilket gjorde att även företag som levererar lösningar för skärande och formande bearbetning knöts till programmet.
Programmets verksamhet innefattar att:

Programstyrelsen utgör det högsta beslutande organet inom programmet. Till stöd har styrelsen utsett ett Agendaråd dit den kan hänskjuta strategiska frågor för allsidig belysning. Agendarådet har särskilt uppdraget att säkerställa att programmets insatser ligger i linje med den strategiska agendan. Den operativa verksamheten genomförs av ett Programkontor som leds av en Programchef.

Dela