KK-stiftelsen Forskningsprofiler

Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att ytterligare profilera och utveckla sin verksamhet.

Programmets mål är att ett lärosäte på ett systematiskt sätt, under en längre tid, utvecklar och befäster en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. Detta innebär att forskningsprofilen förväntas fortleva även efter att profilstödet avslutats.

Dela