Mats Alaküla

Mats Alaküla

Professor Industriell Elektroteknik

Tel: 046-222 92 84, 070-5589284

Lärosäte/Institut: Lunds universitet

Vetenskaplig ledare för området elektriska drivsystem vid Lunds Tekniska Högskola. Arbetar med konstruktion, tillverkning, styrning och tillämpning av elektriska motordrivsystem.

Mats Alaküla arbetar som vetenskaplig ledare för området elektriska drivsystem vid Lunds Tekniska Högskola, institutionen för Industriell Elektroteknik och Automation. Arbetet fokuseras på design och kraftelektronisk styrning av elektriska maskiner med nya material och tillverkningsteknik, samt på tillämpning av elektriska drivsystem, inte minst i drivsystem för hybridfordon.

Forskning

Ett elektriskt drivsystem består per definition av en elektrisk maskin (ofta kallad motor), en kraftelektronisk förstärkare samt styrelektronik. De tekniska utmaningarna ligger i att med minsta möjliga fysiska envelopp, högsta möjliga verkningsgrad och till lägsta möjliga kostnad åstadkomma omvandling mellan elektrisk energi i någon form (likström / växelström /…) och mekanisk energi (linjär eller roterande rörelse). Området är 150 år gammalt, men potentialen till förändring genom ny material-, tillverknings- och styrteknik har aldrig varit större än den är nu.

Mats bakgrund är i styrmetoder för kraftelektroniskt drivna maskiner, men idag är fokus flyttat till konstruktion av elektriska maskiner, samt till tillämpningar, de senaste åren i stor utsträckning med fordonsindustrin. Inom konstruktion av elmaskiner ligger fokus speciellt på tillämning av ny material- och tillverkningsteknik, där olika former av pulver- och fiberkompositer undersöks. Inom fordonsapplikationer rör det styrning av energibalanser i hybridfordon och utförande av transmissioner med förbränningsmotorer och elmaskiner.

Dela