Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 4 900 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Inom tung tillverkningsindustri förekommer årligen allvarliga olyckor, skador och till och med dödsfall pga dålig kommunikation mellan människor och människor/maskiner. Genom att vidareutveckla och anpassa den senaste teknologin inom kommunikation och positionering kommer projektet att minimera risken för olyckor samtidigt som man kan öka effektiviteten och förbättra logistiken av personal och utrustning inom tillverknings och processindustrin. På många sätt kommer den här utvecklingen mot en mer kontrollerad arbetsmiljö utgöra ett viktigt steg mot den digitala fabriken då mer automatiserad utrustning ökar behovet på övervakning, kontroll och säkerhet inom den industriella miljön. Teknologin möjliggör ett paradigmskifte inom tung tillverkningsindustri då det gäller säkerhet, övervakning och arbetslivsmiljö. De flesta som besökt tung tillverkningsindustri känner till hur personal, leverantörer och underleverantörer rör sig inom området. Kombinationen av människor, tung utrustning, fordon, höga temperaturer, elektricitet, kemikalier, magnetfält etc utgör en riskfylld omgivning för personal och speciellt leverantörer. Magnetfälten, de stora ytorna både utomhus och under tak, källor och kulvertar samt stoft och partiklar gör att radiokommunikation fungerar dåligt och ibland inte alls på vissa platser, vilket utgör både logistiska problem och säkerhetsrisker. Utvecklingen av denna teknologi kommer att medföra mer säker och flexibeproduktion samt förbättrad logistik mellan personal och personal/maskin under krävande yttre förhållanden, och adresserar Produktion 2030 styrkeområde 4, människan i produktionssystemet. Projektet kommer leda till förbättrad produktivitet och effektivitet och för att hålla Svensk tillverkningsindustri i framkanten inom områdena kommunikation, digitalisering och automation genom att vidareutveckla existerande storskaliga testbäddar i kombination med den senaste tillgängliga positioneringstekniken. Genom att utnyttja Swerea MEFOS existerande testbäddar och komplettera den preindustriella miljön de utgör med den senaste positioneringstekniken tillsammans med beslutstöd, kommer projektet att möjliggöra utveckling och anpassning för det specifika industriella behovet inom områdena automatisering, produktionsmetoder, logistikutveckling, störningskällor eller specifik geo-fencing. Behovet av denna typ av testbädd bedömer vi vara stor då vi fortsätter framåt mot framtidens fabriker.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019