Grönare rengöring fokus för forskningsprojektet BioCleanPaint

Grönare rengöring fokus för forskningsprojektet BioCleanPaint

Nyhet

I det nystartade forskningsprojektet ”BioCleanPaint - Biobaserade lösningsmedel som rengöringsvätskor i industriella färgappliceringsprocesser” kommer ytbehandlande industriföretag tillsammans med forskningsinstitutet RISE arbeta för en mer hållbar ytbehandlingsprocess.

Målet med BioCleanPaint är att minska klimatpåverkan från ytbehandlingsprocessen genom att ersätta fossilbaserade lösningsmedel med lösningsmedel från förnyelsebara råvaror för tvätt och rengöring av färgappliceringssystem och måleriutrustning.

I alla målerier används rengöringsvätskor för rengöring av färgdistributionssystem och appliceringsutrustning. Flertalet rengöringsvätskor innehåller en större eller mindre mängd flyktiga kolväten (Volatile Organic Compound, VOC) som xylen och etylbensen, vilka är tillverkade av fossilbaserade råvaror. Halten aromatiska kolväten är också hög. Rengöringsvätskorna måste kunna lösa upp färgrester i slangar och övrig utrustning, vara kompatibla med materialen i utrustningen och de bör också kunna återvinnas.

– Genom byte till rengöringsvätskor tillverkade av förnyelsebara råvaror kan klimatpåverkan minskas och arbetsmiljön förbättras. Projektets mål är också att öka regenerering av tvättvätskorna så att volymerna lösningsmedel som skickas till förbränning minskar, säger Charlotte Ireholm, projektledare för BioCleanPaint och klusterkoordinator för Produktionsklustret för ytbehandling och målning.

 

LCA och verktyg för substitution viktiga delar

I det här projektet kommer klimatpåverkan att utvärderas med hjälp av livscykelanalys, LCA.  En mjukvara i form av ett formuleringsverktyg baserat på Hansens löslighetsparametrar är sedan tidigare utvecklat av RISE, och kommer att användas för att hitta alternativa lösningsmedel med likartade löslighetsegenskaper som de nuvarande.

– Att byta ut nuvarande fossilbaserade lösningsmedel mot lösningsmedel tillverkade av förnyelsebara råvaror ger en lägre klimatpåverkan vilket i förlängningen kommer kunna implementeras i andra typer processer utanför den ytbehandlande industrin, säger Charlotte Ireholm.

Ökad återvinning av lösningsmedelsavfallet minskar det totala behovet av lösningsmedel och möjliggör användning av separerat färgavfall till annat än bränsle.

 

Fakta om projektet

Projektet är initierat av Produktionsklustret för ytbehandling och målning och flera av medlemmarna i klustret är även med i BioCleanPaint. OEM:erna Scania, Volvo och SAAB utgör basen i BioCleanPaint där Provexa och YTAB deltar i form av ytbehandlande företag. Projektet kommer att ledas av RISE som också ansvarar för arbetet med framtagning av livscykelanalys. RISE bidrar även med omfattande kunskap om kemikaliesubstitution. För att sluta cirkeln bidrar Stena Recycling, CirChem och Envirostripp med kompetens inom såväl avfallshantering som återvinning och cirkulär materialhantering. Projektet finansieras av Vinnovas program för Fordonsstrategisk forskning och Innovation FFI, och kommer att pågå i 2,5 år.

För mer information om BioCleanPaint kontakta Charlotte Irehholm, forskare på RISE.

Dela