DIGITALIS kartlägger gemensamma utmaningar inom montering

Nyhet

Enkel design, kortare upplärningstider och visualisering av förändringar är några gemensamma utmaningar för tillverkande monteringsföretag. Det framkommer av projektet DIGITALIS nulägesanalys.

Projektet DIGITALIS ligger inom Monteringsklustrets fokusområden och DIGITALIS står för DIGITAL work InStructions for cognitive work. (Läs mer på produktion2030.se).  En nulägesanalys har genomförts där företagen Swegon, Saab Linköping och Kallebäck, Husmuttern, Volvo GTO, CEJN har besökts för att undersöka hur nuvarande arbetsinstruktioner kan förbättras. Trots att företagen har både olika takttider, olika utmaningar med varianter och typer av produkter hittades några gemensamma utmaningar.

Vid nulägesanalyserna hos de sex industriföretagen gjordes följande:

Därefter följde en analys i grupp och gemensamma utmaningar sammanställdes. En första summering av resultat som är gemensamma:

1.  Förenkla design av instruktioner – beredning

2.  Minska upplärningstider

3. Visualisera processuppdateringar

4. Kunskapsökning generellt

 

Viktigt med bra instruktioner

Att skapa förenklade instruktioner sågs som viktigt för många företag. Trots att de valda stationerna/områden där studien gjordes hade en låg produktvariation prioriteras produktvariation eftersom det är en viktig utmaning kopplat till design. Flera av företagen vill förenkla processen att ta fram arbetsinstruktioner eftersom förändringarna tar lång tid att implementera. Instruktionerna i sig tar även lång tid att göra (bereda). Det finns idag många olika typer av instruktioner vid monteringen vilket också gör att det tar längre tid att bereda instruktioner. Standarder och strategier för informationspresentation som stöd saknas för många av företagen.

 

Minskade upplärningstider

Eftersom det är högre omsättning på personal nu än tidigare finns ett större behov av minskade upplärningstider. Detta är såklart även kopplat till den ökade variantflora som finns. Flera av företagen i studien funderar på om olika typer av instruktioner för olika kunskapsnivåer kan minska upplärningstiden; då behöver inte all information finnas på en och samma instruktion. Intervjuerna med operatörer visade att resultat som att förenklade bilder är starkt föredragna för både nybörjare och erfarna arbetstagare, med tonvikt på den bild som matchar arbetstagarens synvinkel på produkten. Erfarna arbetare föredrog förenklade bilder med markerade markeringar för detaljer så att de kan se varifrån uppgiften utförs och mer.

 

Hur visualisera processuppdateringar?

I och med att det är många produktvarianter kommer också många processuppdateringar; det kan tillkomma varianter och när förändringar genomförs måste de nuvarande instruktionerna kunna uppdateras fort så att operatörerna ser förändringarna tydligt. De fel som görs under monteringen är för de undersökta företagen få fel på själva produkten däremot finns det processfel. Kan det vara så att operatörerna inte uppfattar förändringarna i och med att de måste hantera så mycket olika typer av information och varianter?

 

Behov av guidelines

Sammanfattningsvis är det många företag som inte har en standard eller strategi för hur informationspresentation ska gå till. Detta belyser behovet av projektet som har som mål att ta fram guidelines för att förbättra eller ta fram arbetsinstruktioner. Behovet för dessa guidelines är kopplade till att det saknas kunskap hos företagen tex gällande hur information ska presenteras på bästa sätt samt var de ska placeras.

Resultaten från denna första etapp av projektet kommer i juni 2023 att sammanställas i en rapport tillsammans med en beskrivning av forskningsläget samt hur industrin idag använder de tekniska hjälpmedel som finns (så som ipads, pick by light, vr vs ar etc).

För mer information om DIGITALS och Produktionsklustret för montering, kontakta:

Sandra Mattsson, forskare på RISE och klusterkoordinator

Dela