Det här kan organisationer lära av Covid-19-pandemin

Det här kan organisationer lära av Covid-19-pandemin

Nyhet

Vad kan vi lära från Covid-19-pandemin för att bli bättre rustade i våra organisationer inför framtida förändringar? Det får du svar på i en ny artikel om hur pandemikrisen triggat nytänkande och accelererat megaförändringar på våra arbetsplatser såsom digitalisering. Flera företrädare från privata, offentliga och intermediära organisationer (däribland företag i Sveriges produktionskluster) har i en omfattande intervjustudie delat sina erfarenheter kring hur pandemin påverkat verksamheter, arbeten och arbetsmiljöer. Men de har också berättat om hur de stora utmaningarna under krisen skapat nya handlingsutrymmen och drivit innovationer, där det finns stor potential att lära genom kriser inför framtida förändringar.

Pandemikrisen har ’stresstestat’ våra organisationer och under den här tiden har mycket kommit upp till ytan, både sådant som fungerar bra och mindre bra. Nu finns färska forskningsresultat baserade på tidiga faser av pandemin med erfarenheter från arbetsplatser som genomförde stora förändringar extremt snabbt, där nya lösningar utvecklats och införts. Industriföretag och offentliga organisationer mobiliserade, gjorde omprioriteringar, radikala omställningar och experimenterade, vilket kännetecknar ”improvisation”.

Hjälp vid framtida kriser

Den nya artikeln ”Scaling Up and Scaling Down: Improvisational Handling of Critical Work Practices During the Covid-19 Pandemic” utforskar organisatorisk improvisation kopplat till ”upp- och nedskalning” av olika arbetsprocesser under pandemin och dess potential för lärande. Den modell som föreslås kan bidra till verksamhetsanalyser för att lära av förändringar i arbetsmetoder som har initierats under pandemin. Denna typ av lärande under kriser kan förbättra förmågan att hantera framtida omfattande kriser, övergångar och andra snabba förändringssituationer.

Organisatorisk resiliens

Intervjustudien som artikeln bygger på är genomförd i forskningsprojektet ”Spin-Off”, finansierat av Afa Försäkring, där vi särskilt fokuserar frågeställningarna: Hur kan vi lära av erfarenheter från pandemin, så att vi kan skapa en bättre förmåga i våra organisationer att både klara kriser och större förändringar – men också hur kan vi lära av detta för att kunna stå starkare i en allt snabbare förändringstakt? Denna förmåga beskrivs i forskningen som organisatorisk resiliens, där nu fortsatta analyser sker. Projektet fortsätter under 2023 och där även fördjupningar sker inriktat mot bland annat ledarskap och samverkan i arbetsmiljö- och förnyelsearbete vid förändringar.

Projektet planeras att resultera i en inspirationsguide med lärandeexempel från olika sektorer och metodstöd för partsgemensamt arbetsmiljö-, och förnyelsearbete vid en snabbare förändringstakt och större omställningar.

 

För mer information kontakta:

Ulrika Harlin, koordinator för produktionsklustret Production Management, RISE
Martina Berglund, Mattias Elg och Andreas Wallo, Linköpings Universitet

 

Referens:

Berglund, M., Harlin, U., Elg, M., & Wallo, A. Scaling up and scaling down: Improvisational handling of critical work practices during the COVID-19 pandemic. Management Learning, OnlineFirst, DOI: 10.1177/13505076221137980

Dela