14 utmaningar för framtidens socialt hållbara, konkurrenskraftiga och gröna industri

14 utmaningar för framtidens socialt hållbara, konkurrenskraftiga och gröna industri

Nyhet

En Delphi-studie om industrins och arbetsplatsers utmaningar i en tid av snabba förändringar har genomförts och nu kan resultatet presenteras. Studien ligger inom forskningsområdet för Produktionsklustret för Production Management, som varit delaktiga i studien tillsammans med forskare från Linköpings universitet, RISE och Chalmers tekniska högskola.

Många verksamheter tar strategiska initiativ för en grön omställning, vilket både skapar nya möjligheter, men utmanar också våra arbeten och arbetsplatser. Den snabba omställningen kräver utveckling och implementering av nya teknologier, material och cirkulära affärsmodeller. Således påverkas arbetet i hög grad där även nya kompetenser och gränsöverskridande arbete över traditionella gränser behöver utvecklas.

För att öka kunskapen kring industrins utmaningar kopplat till att utveckla en socialt hållbar, konkurrenskraftig och grön industri, har en framtidsstudie genomförts, baserad på en Delphi-metodik. Studien har letts av Linköpings universitet i samarbete med RISE och Chalmers tekniska högskola, och finansierats av Vinnova, som en del av den strategiska satsningen Hållbar industri.

Studien genomfördes med interaktiv forskningsmetodik där en utvald expertpanel deltog och fick bidra med perspektiv från industrin, arbetsmarknadsorganisationer, offentlig sektor och forskning och utbildningssektorn.

 

14 centrala utmaningar

Delphi-studien har identifierat 14 centrala utmaningar:

1) Att organisera och skapa förutsättningar för flexibelt arbete för alla

2) Att framgångsrikt hantera kriser och drastiska omvärldshändelser

3) Att framgångsrikt driva och bidra till den gröna industriella omställningen

4) Att organisera för arbetsplatsdriven innovation och organisatoriskt lärande

5) Rätt kompetens och att attrahera, utveckla och behålla medarbetare

6)  Att ta tillvara potentialen i digitaliseringens möjligheter

7) Att skapa inkluderande arbetsplatser och tillvarata mångfald

8) Att organisera för kompetensutveckling

9)  Att samverka med externa parter för att säkerställa kompetensbehov (t.ex. kommuner, lärosäten, yrkesutbildningar)

10) Att utforma för socialt hållbart arbete med hänsyn till effektivitet och god hälsa i en dynamisk miljö

11) Att organisera så att värde skapas för och tillsammans med kunder och leverantörer

12) Att systematiskt driva ett kontinuerligt förbättringsarbete parallellt med ett långsiktigt utvecklingsarbete

13) Att utveckla ett ledarskap som skapar bättre möjligheter till en grön och konkurrenskraftig industri med goda arbetsförhållanden

14) Att omsätta forsknings- eller policybaserad kunskap till praktik

Inom dessa 14 områden behövs fördjupad forskning och utveckling för att stödja framtidsutveckling för socialt hållbara, konkurrenskraftiga och gröna industrier i en tid av snabba förändringar.

 

 

Ta del av studien

Studien Mapping the challenges of a socially sustainable, competitive, and green industry in the age of rapid change: A Delphi study (23:001; HELIX Working papers) är författad av Andreas Wallo, Jason Martin, Mattias Elg, Ulrika Harlin, Nina Bozic, Katrin Skagert, Anna Williamsson och Ida Gremyr.

Studien kan hämtas här

 

För mer information om studien, kontakta

Ulrika Harlin, industriforskare, koordinator för Prokduktionsklustret för Production Management och för nätverket Arbetsplatsnära forskning för hållbart arbetsliv AFoU

Andreas Wallo, biträdande professor, Linköpings universitet, projektledare

Dela