Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionssystemutveckling

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 6 000 000 kr

Projektets mål är en virtuell demonstrator för parallell produkt- och produktionsystemutveckling för att demonstrera och utforska nya sätt att driva dylika processer

Innovativ produktutveckling är en av sex identifierade viktiga innovationsområden inom den ´Strategiska innovationsagendan för svensk produktion (SIO Produktion)´. Underliggande motiv för detta är den höga potentialen att öka effektivitet och hållbarhet i produkter och processer för att utveckla och tillverka dessa. Produktinnovation är ett omfattande begrepp som täcker alla nödvändiga industriella aktiviteter för att omvandla ett identifierat marknadsbehov eller en ny produktidé till en framgångsrik kommersiell produkt som uppfyller såväl företagsmål som kundförväntningar. Produkt- och produktionssystemutveckling är nyckelaktiviteter i denna process. I detta projekt kommer nya innovativa, modeller, metoder och arbetssätt för att förbättra denna ´produktrealiserande´ del av innovationsprocessen att utvecklas. Denna förbättring skall åstadkommas genom att samarbeta parallellt med virtuella metoder samt utbyte och återanvändning av information och kunskaper i en integrerad utveckling av produkt och produktionssystem. Ett resultat i form av en hållbar produkt eller process i termer av risk, kostnader, miljöpåverkan och kundtillfredsställelse (=kvalitet) under livscykeln kan då säkras. En strategi för att göra detta möjligt är att skapa en integrerad och flexibel virtuell utvecklingsmiljö baserad på en ny typ av återanvändnings- och konfigurerbara systemelement i en utvecklingsplattform. Denna miljö skall innehålla kunskap om såväl själva produkten som produktionssystemet samt det metodstöd som använts i utvecklingen. Detta kommer att medföra kortare utvecklingsprocesser, ökad produktkvalitet och reducera behovet av kostsamma fysiska prov.

Deltagande forskare

Partners

Dela