Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare

Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 500 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Traditionell lödning av värmeväxlarplattor utförs batchvis genom sakta upvärmningvärmning i en ugn med vacuum- eller skyddsgasatmosfär. Industrin eftersträvar produktionsflöde där varje produkt behandlas separat i olika stationer, s.k. enstycksproduktion. Genom att använda ohmisk värmning direkt i värmeväxlarpaketet så kan korta cykeltider, låg energiförbrukning, enkel omställning samt hög, mätbar kvalitet uppnås.

Syfte och mål

Målet för projektet har i huvudsak varit att kunna bygga upp tillräckligt med kunskap under förstudien för att kunna skapa ett tekniskt beslutsunderlag för bedömning om det är möjligt att använda ohmisk värmning för lödning av värmeväxlarpaket. Detta genom att bygga en demonstrator som resistivt ska kunna värma ett värmeväxlarpaket på ett sådant sätt att samma smältprocess (av lodet) och samma kvalitetutfall (sammanbindning, täthet, jämnhet etc) som vid traditionell värmning av batch i autoklav.

Resultat och förväntade effekter

Genom att förflytta lödningen av värmeväxlarplattor från en stor, långsam batchugn till en liten, flexibel fixtur som värms med direkt likström så uppnås en stor energibesparing så väl som kostnadsbesparing. Samtidigt möjliggörs enstyckstillverkning i korta värmningscykler med en enkel och flexibel utrustning. Projektet har visat att det är möjligt att värma snabbt och exakt med den föreslagna metoden, men också att det återstår flera stora tekniska utmaningar, bl.a. jämnhet i värmningsmönster.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts gemensamt av projektparters i ett antal mindre arbetspaket. Kraftelektronik har byggts på befintliga lösningar, men har krävt modifieringar. Arbetet med att designa och bygga en provningsenhet har varit den dominerande aktiviteten och projektet har avslutats med verifierande tester på representativa sammanfogningspaket samt demonstration av tekniken. Eftersom projektet har genomförts som en förstudie under begränsad tid, har endast verifiering i lab-skala genomförts.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt