Karakuri IoT (RISE SICS)

Projekttid: 2018 – 2020

Budget: 10 010 983 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Projektet utvecklar ett koncept som möjliggör för industripersonal att enkelt ta fram IoT-stödda lågkostnadslösningar för förbättringar vid fabriksgolvet.

Införandet av IoT och andra IKT-nyheter görs ofta i stora projekt med långa ledtider. För att bättre ta tillvara på kunskap och innovationsförmågan hos de som jobbar nära produktionen behövs bättre metoder och verktyg som är anpassade för den miljön.

Målet med forskningsprojektet är att tillhandahålla ett digitaliseringskoncept som möjliggör för personalen på fabriksgolvet att själva digitalisera sin arbetsmiljö. Detta kommer att realiseras genom en lågkostnads-kaizen som vi benämner Karakuri IoT; en metodik för att bygga enkla digitaliseringslösningar med hjälp av ett tillhörande Internet-of-things-system som är enkelt att installera och använda, och som har en låg kostnad.

Det modulära systemet kommer att bidra till kaizen-aktiviteter på fabriksgolvet på flera sätt, till exempel genom att; realisera enkel automation till låg kostnad, specifikt relaterad till informationshantering och beslutsstöd; ge produktionspersonal möjlighet att använda sin kreativitet för att skapa sina egna IoT-baserade förbättringar; öka personalens lärande och acceptans för digitaliseringslösningar. Alla dessa vinster är relevanta för stora företag, men kanske i ännu större utsträckning för SMFer. Projektet genomförs av ett konsortium med mycket bred kompetens bestående av ett universitet och två forskningsinstitut, Mälardalens högskola respektive RISE Sics Västerås och Swera IVF, nätverksorganisationerna MiTC och Automation Region, samt ett flertal stora företag och SMFer, som Volvo CE, Seco Tools, Elektronikpartner, Mälarplast, och Vrena Mekaniska.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan