Förbättrad metod för svetslagning av gjutjärnsgods

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 715 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Målet med projektet var att minska mängden kostsam och resurskrävande kassation vid gjutgodstillverkning genom att öka kunskapen om och acceptansen för svetslagning som metod.

Projektets syfte var att undersöka hur svetslagning av gjutjärn påverkar materialet och dess förväntade egenskaper. Målet var att minska mängden kostsam och resurskrävande kassation genom att öka kunskapen om och acceptansen för svetslagning som metod. Experimentellt arbete har utförts med syfte att undersöka hur svetslagning påverkar materialets struktur och egenskaper och därmed ökat kunskapen. Projektet har även diskuterats med andra aktörer för att öka intresse och acceptans. Inför ett fortsättningsprojekt har ytterligare tänkbara parter identifierats.

Två olika inriktningar har undersökts; svetslagning av segjärn samt lagning av vitjärn med Cold spray. Resultatet visar att lagning av vitjärn inte fungerat som tänkt. Lagningen släpper för lätt, framför allt vid uppkapning. Svetslagning av segjärn har gett mer positiva resultat. I flera fall fås en metallurgisk bindning och lagningarna sitter kvar. Dock bildas avvikande strukturer och en del av dessa påverkar egenskaperna negativt. Dessutom bildas defekter såsom porer och sprickor. För att nå de förväntade effekterna krävs ytterligare arbete för vilket en god grund har skapats.

Projektet startade med två workshops för att kartlägga lämpliga applikationer för svetslagning, metoder som används idag samt förutsättningar. En litteraturstudie

genomfördes för att sammanfatta kunskapsläget innan experimentellt arbete tog vid där olika gjutjärnsmaterial, tillsatsmaterial och svetsmetoder utvärderades för att undersöka hur svetslagning påverkar komponentens egenskaper och framför allt mikrostruktur. Detta var ett bra, strukturerat och rättframt sätt att angripa problemet som dessutom lagt en bra grund för fortsatt arbete inom området.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt