Ingenjör4.0 skalas upp

Ingenjör4.0 skalas upp

Nyhet

Nu ska minst 1000 yrkesverksamma inom industrin fortbildas varje år

Den snabba digitaliseringen av industrin skapar nya möjligheter och ökad konkurrenskraft. Men den ställer också nya krav på kunskaper och kompetens hos de yrkesverksamma. Därför tar nu fortbildningssatsningen Ingenjör4.0 nästa steg. Uppskalningen innebär fler och bättre fortbildningsmöjligheter för industrianställda i hela Sverige.

Industrin i Sverige förändras snabbt av digitaliseringen. Ny kunskap krävs hos de som redan arbetar i industrin. Medelåldern för industrianställda i Sverige är högre än i många andra länder så kompetensutveckling och livslångt lärande är avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Initiativet Ingenjör4.0 ger snabb och enkel tillgång till fortbildning och höjer snabbt industrins kompetens. Nu skalas satsningen upp i ett stort Vinnova-finansierat projekt där tusentals personer får möjlighet att fortbildas fram till 2024.

Otroligt uppmuntrande för alla inblandade att vi fått förtroendet att genom uppskalningen av Ingenjör4.0 bidra till svensk konkurrenskraft och möjligheten att utforska nya vägar för livslångt lärande i samverkan mellan högskolor och industri, säger professor Bengt-Göran Rosén som är ansvarig för Ingenjör4.0.

Redan idag har nästan 100 yrkesverksamma deltagit en försöksfas av fortbildningen Ingenjör4.0. När satsningen nu skalas upp är målet att fortbilda minst 1000 personer per år, både brett och djupt. Antalet fortbildningsmoduler utökas från 16 till 48, där varje modul motsvarar en högskolepoäng och leds av lärare och professorer vid 13 universitet och högskolor. Deltagarna kan kombinera moduler fritt och bygga sin egen fortbildning. Ingenjör4.0 kommer även att erbjuda verktyg för matchning mellan individens eller företagets behov och de fortbildningsmoduler som finns. Kompetens från genomförda moduler dokumenteras noga, det är viktigt för både individ och arbetsgivare.

Uppskalningen av Ingenjör4.0 mobiliserar lärarresurser för fortbildning vid hela 13 olika svenska universitet och högskolor. Satsningen skapar även ett nationellt, effektivt och långsiktigt samarbete mellan lärosätena. Det gör det möjligt för universitet och högskolor att specialisera sig och höja kvalitetsnivån ytterligare.

Ingenjör4.0 möjliggör ett unikt, innovativt, storskaligt, livslångt lärande för yrkesverksamma inom industrin. Initiativet ökar konkurrenskraften hos svensk industri och stärker Sveriges internationella roll som innovations- och digitaliseringsledare.

Dela