Första programmen inom Impact Innovation – Sveriges innovationssatsning för 2030-talet

Första programmen inom Impact Innovation – Sveriges innovationssatsning för 2030-talet

Nyhet

Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft. Nu är det klart med de första fem programmen som får finansiering.

Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Nu har myndigheterna beslutat om de första fem programmen som får finansiering. De fokuserar på hållbar och resililient industri, hållbar metall- och mineralförsörjning, hanteringen av vattenresurser, en reformerad offentlig sektor samt hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.

När programmen är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år, där näringslivet och andra aktörer kommer att bidra med minst lika mycket.

Bred samverkan med olika perspektiv

I programmen kommer en stor bredd av aktörer att samverka från näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och civilsamhälle. Liknande initiativ med stora systemomställande satsningar som växer fram finns internationellt runt om i världen.

– Vi är glada över att fem program nu startar. Programmen kommer att utvecklas under flera år med fler aktörer som ansluter utifrån behov och möjligheter. Perspektiv från samhällets alla delar behövs, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

– Impact Innovation är en nytänkande satsning vad gäller utformning, upplägg och arbetssätt. De utmaningar samhället står inför hänger samman och vi myndigheter utmanar oss nu för att bli bättre på att utgå från ett systemperspektiv och stärka samverkan för att utveckla nya lösningar, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas.

– När programmen är på plats kommer Sverige att vara ett av de länder som visar vägen för den gröna omställningen, samtidigt som vår konkurrenskraft stärks. Med Impact Innovation ökar vi vår samlade förmåga att ta oss an samhällsutmaningar på ett innovativt sätt som accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten.

Program som får finansiering

Net Zero Industry Programme – accelerera svensk tillverkningsindustris utveckling mot netto noll-utsläpp

Programmet fokuserar på två centrala områden för omställning: extrem resurseffektivitet och resiliens. Målen inkluderar bland annat en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp. Programmet leds av Teknikföretagen tillsammans med RISE.

Water for Vital Environments – hållbart vatten för alla år 2050

Programmet ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat. Det leds av RISE i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute och Svenskt Vatten.

Metals&Minerals – hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning

Programmet ska öka och säkra tillgången på metaller och mineraler på ett hållbart sätt och minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion. Det leds av Jernkontoret i samverkan med Luleå tekniska universitetet, LTU Business, Sustainable Steele Region, SveMin, Svenska Gjuteriföreningen, Svensk Aluminium och Örebro universitet.

SustainGov – reformera offentlig sektor för att säkerställa samhällets hållbarhetsomställning

Programmet vill att hållbarhetsomställningen görs på ett demokratiskt, rättssäkert och verkningsfullt sätt. En reformerad offentlig sektor är central för att uppnå en övergång till hållbarhet. En nyckel är ett skifte från centralstyrning till interaktiv samhällsledning, ”from government to governance”. Programmet leds av Mittuniversitetet i samverkan med bland andra Sveriges kommuner och regioner (SKR), ett antal kommuner och regioner, Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), Handelshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Samhällsnytta vid Karlstad universitet.

Shift2Access – ställ om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla

Programmet sammanför bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, cirkulära affärsmodeller och konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande. Det leds av IQ Samhällsbyggnad tillsammans med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i samverkan med bland andra Boverket, Trafikverket, flera forskningsinstitut, Region Skåne, Region, Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Volvos Forskningsstiftelse.

Dela