Kristina Säfsten

Kristina Säfsten

Professor i Produktionssystem

Lärosäte/Institut: Jönköping University

Akademi: Produktionsakademien

Kristina Säfstens forskningsintresse ligger inom operations management. Aktuell forskning berör på olika sätt gränssnittet mellan produktutveckling och produktion, med fokus på industrialisering och produktionsstart, men även produktionsstrategier och hållbarhet.

Civilingenjörsexamen vid Tekniska högskolan i Linköping (LiTH) 1991, maskinteknik med inriktning produktion samt med fördjupning på automatiserade produktionssystem. Därefter Ericsson Telecom AB i Stockholm fram till 1995 då foskarstudierna påbörjades inom ramen för forskarskolan IMIE (International Graduate School of Management and Industrial Engineering) också det vid LiTH. 2002 disputerade Kristina inom ämnesområdet Monteringsteknik och började vid JTH som universitetslektor. Kristina antogs 2011 som docent i produktionssystem vid JTH och blev 2014 professor inom ämnet. Förutom forskning och undervisning är Kristina också engagerad i forskarutbildningen och är forskarutbildningschef vid JTH.

Forskning

För att exemplifiera frågeställningar som berörs kan forskningsprojekt nämnas. I  projektet Robust START fokuserades snabb upprampning av produktionssystem. I projektet INTERFACE adresserades både gränssnittet mellan teknikutvecklig och produktutveckling samt gränssnittet mellan produktutveckling och produktion. I ett annat forskningsprojekt (KNOP) var fokus på lärande och utveckling av kompetens i samband med produktintroduktioner. I det aktuella projektet INDUS tas ett vidare perspektiv och industrialisering av en försörjningskedja studeras. Andra exempel är projektet STRATEGO där fokus var på produktionsstrategier för små och medelstora företag (SME) och PEXiSME inriktat på produktionsexcellens i SME. All forskning sker i nära samverkan med tillverkande företag, såväl mindre som lite större företag, regionalt samt nationellt.

Projekt

Dela