Cirkulära tjänsteaffärsmodeller – en fråga om överlevnad?

Cirkulära tjänsteaffärsmodeller – en fråga om överlevnad?

Nyhet

I ett Produktion2030-finansierat projekt utvecklas en implementeringsmetod för cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller, ett viktigt område inte minst för små och medelstora företag.

”Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller” är ett projekt inom Produktion2030s styrkeområde Resurseffektiv produktion. Deltagande företag är Metso, Lundin Mining, Sweco, Saab, Scania, Volvo Construction Equipment, Volvo Cars, Medical Vision AB, Nexans AB, SOBI AB (Swedish Orpham BioVitrum), Asko och Oriflame. Syftet med projektet är att utveckla, validera och demonstrera en implementeringsmetod för cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller med ekosystemperspektiv.

– Egentligen handlar det om en omställning som vuxit fram i stora industriföretag under många år, berättar projektledare Johan Frishammar, professor vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle på Luleå tekniska universitet. Det är en fortgående utveckling mot mer integrerade lösningar istället för ”bara produkter”.

Tänk dig ett stort ingenjörsföretag som traditionellt har satsat mycket pengar på att utveckla produkter, ta dem till marknaden och sälja dem till kunderna. Det är så de har tjänat sina pengar. Vad många företag gjort under de senaste 20 åren är att alltmer gå över till att tillhandahålla funktion eller resultat.

– Det finns två anledningar till detta, menar Johan. Dels vill de förbättra sin egen konkurrenskraft, dels handlar det om hållbarhetsperspektivet som drivs av många aspekter; samhällstrender, förmågan att attrahera personal, kommersiell betydelse för kunderna etcetera.

Om vi tittar på konkurrensförmågan så är trenden att även väldigt avancerade ingenjörsprodukter blir alltmer av typen ”basprodukt”. Ett typexempel är Ericsson som ansågs teknikledande, men där idag kineserna levererar lika bra lösningar. Vad finns då att göra? Jo, differentiera produkten med ökat tjänsteinnehåll.

– Ericsson levererar inte bara basstationen, utan bistår även med installation, uppdatering och komplexa kringtjänster, beskriver Johan upplägget. Ni behöver inte ens betala ”up front” för basstationen, istället betalar ni en månatlig avgift med en given samtalsmängd garanterad.

De garanterar således en funktion eller resultat istället för att leverera en produkt. En liknande utveckling kan ses på många andra ställen; inom gruvnäringen kan Metso gå till Boliden och garantera ett visst antal miljoner ton processat råmaterial. Eller Scania som kan erbjuda sina kunder hjälp med att optimera lastbilens funktion. En integrerad produkt och tjänst blir mindre känslig för konjunktursvängningar, ger en närmare relation till kunden och erbjuder exaktare leveranser – det finns stora incitament för att tillhandahålla funktion och resultat i teorin, men de praktiska svårigheterna att implementera denna strategi kan vara stora.

Om vi tittar på samma lösning ur en hållbarhetsaspekt får Metso, när de tar ansvar för funktion och resultat istället för produkt, en djupare förståelse för kundens process, incitament och kunskap för att spara energi och mer fokus på underhåll och uppgradering av sin processutrustning. Här kommer cirkulariteten in med minskad miljöpåverkan tack vare effektivare materialutnyttjande och underhållsprocesser. Givetvis finns här också kundens krav, liksom styrning från samhällets sida genom exempelvis utsläppsregelverk.

– Projektet handlar alltså inte primärt om teknisk forskning utan om vilka implikationerna blir när det är funktion och resultat som levereras, förklarar Johan. Vad krävs av affärsmodellerna?

Enligt Johan finns det många exempel på betydelsen av att förstå sin affärsmodell och nämner bland annat gamla Volvo Aero. De introducerade konceptet Power by the Hour där de istället för att sälja flygmotorer sålde drifttimmar men behöll ägarskapet. När kunderna betalade per timme så förändrades dock användningen, exempelvis av bromsfunktionen – Volvo Aero hade inte räknat med det enormt ökade slitaget. Det är ett bra exempel på varför det är så viktigt att verkligen förstå sin affärsmodell, den måste stötta försäljningen av funktion och resultat. Genom att ändra till detta så ändras kostnadsmassorna, kostnadsströmmar och sättet som värde levereras. Allt detta måste tas hänsyn till, alla måste förstå affärsmodellimplikationerna vid en övergång till funktion och resultat.

– Med Produktion2030 som finansiär handlar det om faktiska förändringar i företagen, inte någon grundforskning, säger Johan. Alla företag som är med i projektet har det vi kallar för ”prototyper av cirkulära affärsmodeller”, det vill säga tankar på att gå över till funktion och resultat även om ingen lyckats realisera det helt ut.

Tanken med projektet är att försöka hjälpa dem med deras cirkulära affärsmodeller och samtidigt skapa implementeringsverktyg; vad görs först, vad händer sedan, vilket är steg tre, eventuella fallgropar, vad bör undvikas, lämpliga partner, kvalitetssäkring … Alla dessa och fler frågor inkluderas.

– De 12 företagen i projektet kan vi hjälpa konkret med vettiga förslag kring hur de kan förbättra implementering. I ett nästa steg vill vi kunna erbjuda alla andra företag med liknande utmaningar att använda och ta del av denna.

Projektet i sig är stärkt av det faktum att det är så många företag som vill arbeta med frågeställningen. Alla resultat offentliggörs till nytta också för de företag som vill tillgodogöra sig dem men som inte deltagit i projektet. Det kan dock vara svårt att nå små och medelstora företag (SMF).

– Till projektet har vi därför fått extramedel från Produktion2030 för att paketera resultaten med inriktning mot SMF, berättar Johan. Vi samarbetar bland annat med IUC Norrbotten här i Luleå, Linnéuniversitetet i Växjö och CIL i Ljungby för att aktivt bjuda in SMF och diskutera implikationerna med dem. Vad kommer den förändring som ändå sker innebära för dem?

Det är en viktig frågeställning att ta ställning till eftersom en satsning mot funktion och resultat generellt är mer kommersiellt hållbar – även för SMF. Hållbarhetsfrågorna ligger också högt upp på agendan i både samhälle och näringsliv, så den aspekten kommer de överhuvudtaget inte undan. Huvudskälet är dock att när de stora företagen stöper om sina affärsmodeller så kommer även de mindre företagen att påverkas.

– Hela leveransen av funktion och resultat utförs inte ensamt av de stora företagen, utan det rör sig om hela ekosystem av företag där även SMF ingår, säger Johan. Underleverantörer, distributörer, återförsäljare, nischade tjänsteleverantörer med fler. När de stora drakarna ställer om så påverkas de oavsett de vill eller inte. Det kan vara en fråga om att överleva.

Dela