Utmaningar vid outsourcing

Projekttid: 2003 – 2006

Budget: 2 960 000 kr

Syftet med projektet är att fördjupa kunskaperna om olika vägar för produktionsutveckling, industriellt lärande och interorganisatorisk styrning som aktualiseras i samband med outsourcing.

Projektet kommer att resultera i fördjupade kunskaper samt metoder/modeller som dels tydliggör betydelsen av produktionsutveckling för effektiva produktframtagnings-processer och för företagens förnyelse- och konkurrensförmåga, dels visar hur olika former för styrning mellan företag påverkar förutsättningarna för samverkan och ömsesidigt lärande.
Projektet består av fyra tematiserade delstudier som bedrivs i samarbete mellan tre högskolor och industriföretag. Inom temat outsourcing som lärdilemma genomförs fördjupade jämförelser av Nokia-Ericsson-Siemens. Här pågår även, med annan finansiering, en större enkätstudie samt en djupare fallstudie kring kunskapsförmedling i produktutvecklingsprojekt. Under temat produktions-lärande utvecklas i samarbete med industriföretag metodik för synliggöra produktions-utvecklingens möjligheter. Ett tredje tema omfattar studier av underleverantörernas roll i utvecklingsprocesser samt styrning av relationer i samarbete med bl a ABB Robotics. Delstudiernas knyts samman av paraplyaktiviteter med inriktning på resultatsamman-ställningar och informationsspridning. Till projektet knyts en industriförankrad Erfa-grupp. Resultaten från projektet sprids genom publika och vetenskapliga publikationer, konferenser och seminarier.
Projektet bedrivs i samverkan med flera industriföretag. De två anslutande delstudierna finansieras av Lundbergs stiftelse respektive Högskolan i Gävle.

Deltagande forskare

Dela