Samband mellan produktutformning och global produktion och logistik

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 4 180 000 kronor

Projektets mål är att skapa modeller för att analysera och skapa effektiva samband mellan produktens utformning och det globala produktions- och logistiknätverket.

Projektet rör samband mellan produktutformning och global produktion och logistik. Projektet rör främst det första ansökningsområdet ”Globala trenders påverkan på innovationsledning och produktframtagning”, men med beröringspunkter med ”Produktutvecklingsmetoder för att hantera föränderliga och motstridiga krav”. Projektet studerar sambanden i bägge riktningarna mellan produktutformning och global produktion och logistik, dvs. dels hur produktutformningen påverkar det globala produktions- och logistikupplägget och dels hur globala trender vad gäller konkurrens, produktion och logistik påverkar produktutformningen. Speciellt studeras skillnader mellan moduluppbyggda och integrerade produkter, men även aspekter kring produktplattformar, ”postponement” (senarelagd produktkonfiguration och variantspridning) och andra principer och metoder kommer att studeras. Vi beaktar både utvecklingsledet (design, produktion, logistik och service) och efterfrågeledet (krav på korta leveranstider, hög kundanpassning och låg kostnad), samt nyckelord som ”lean” och ”agile” i samband med global produktion och logistik. Forskningsfrågorna omfattar: Vilka globala faktorer har en påverkande roll på produktutformningen? Och omvänt, vilka produktutformningsfaktorer har en påverkande roll när det gäller utformningen av det globala verksamhetsnätverket? I vilken utsträckning kan man utforma produkter för effektiv global produktion och logistik; ”Design for global production and logistics”? Forskningen är relevant för alla tillverkande företag som anser att kopplingen mellan produktutformning, produktion och logistik är av strategisk betydelse.

Deltagande forskare

Partners

Dela