RaUCH

Projekttid: 2010 – 2013

Budget: 8,1 milj kr varav 4,0 från ProViking

Ett nytt induktionsvärmningskoncept kommer att generera en extremt jämn uppvärmning som i kombination med ett effektivt kylkoncept förbättrar energieffektiviteten för en typisk process med 90%.

RaUCH-projektet är inriktat mot högeffektiv värmning och kylning av industriella processer. Om projektet lyckas kommer vi att kunna sänka energiförbrukningen för en typisk process ned till 10% av dagens nivåer. Samtidigt kan vi reducera cykeltiden, d.v.s. den totala tiden för att värma upp och sedan kyla ned ett verktyg, med upp till 90%. Det senare innebär att vi teoretiskt kan höja produktiviteten med 1000%! Detta är mycket stora förändringar jämfört med dagens prestanda och den potentiella nyttan för svensk industri är mycket stor.  Projektet bygger på att integrera ett antal nyckelteknologier i ett demonstrationsverktyg, vilket kommer att utvärderas av ett av de deltagande företagen. En sådan nyckelteknologi skall utvecklas av Industriell Produktion vid Lunds Universitet, i samarbete med MagComp AB i Eslöv. Samarbetet avser en ny typ av induktionsvärmare, med egenskapen att kunna värma tunna skikt med mycket jämn värme, något som inte kan åstadkommas idag. En annan teknologi som är viktig för projektet är högeffektiv kylning genom porösa metallskikt, där cirkulerande CO2 utnyttjas för att få en motsvarande snabb och jämn avkylning av verktyget. Den tredje teknologin gör det möjligt att gifta samman värmning och kylning i samma struktur. Arbetet här är inriktat mot att ta fram nya typer av material, vars olika delar ska ha helt olika egenskaper, t.ex. ett skikt med magnetiskt material kombinerat med ett poröst skikt av en icke-magnetisk metall, som i sin tur kombinerats med ett keramiskt isolationsskikt osv. Detta arbete utförs primärt av LU i samarbete med Carpenter Powder Products, ett av världens ledande företag inom gasatomiserat pulver. Den färdiga teknikdemonstratorn skall testas och utvärderas i samarbete med Välinge Innovation AB, ett mycket framgångsrikt företag inom golv- och laminatbranchen. Välinge är uppfinnare av det mekaniska låssystemet för bl. a. laminat- och trägolv (”klick-golvet”) och innehar ett stort antal patent inom detta område.   Värmning med efterföljande kylning är önskvärt i många industriella processer och är ofta mycket tids- och energikrävande. Exempel på sådana är sprutning av plastdetaljer, pressning av laminat och liknande processer.  Fördelarna med RaUCH-tekniken kan komma många av dessa processer tillgodo, d.v.s. minskad energiförbrukning, ökad produktionstakt samt förbättrad produktkvalitet.

Deltagande forskare

Dela