Produktionslyftet

Projekttid: 2010 – 2012

Budget: 50 000 000 kr

Det övergripande syftet är att stärka svenska tillverkningsföretags konkurrenskraft genom att höja produktionskompetensen och att utveckla förmågan att producera effektivt .

Det övergripande syftet är att stärka svenska tillverkningsföretags konkurrenskraft genom att höja produktionskompetensen och att utveckla förmågan att producera effektivt samt skapa en väsentligt högre förändringsförmåga. Produktionslyftets andra etapps målsättning är: -Stärkt produktionskompetens, effektivare produktion och införd metodik för ständigt förbättringsarbete i utvalda företag -Stärkta förädlingskedjor hos några av företagen -En etablerad nationell struktur för kompetensutveckling mellan högskolor, forskningsinstitut, regionala aktörer och näringsliv, med avseende på effektiv produktion -En brygga till grundutbildningen inom högskolan. Förväntade effekter och resultat under programperioden: -En nationell struktur med regional närvaro över hela landet. -Regionala noder har etablerats vid åtta lärosäten. -Utbildning av 180 personer i Lean produktion 7,5hp -Coachning av 70 företag -Leverantörskedjor har inkluderats i två företag -Samverkan med målgruppsföretagen i utbildning och forskning vid lärosätena Möjligheterna till regional finansiering har undersökts, med målsättningen att säkra regional finansiering för att upprätthålla aktivitetsnivån när nationell finansiering avtar. En balans ska finnas mellan en nationell samordning och regional drivning. Detta för att uppnå dels en nationell standard med kvalitetssäkring och metodutveckling som kommer hela landet till del och dels en regional närhet och drivkraft att utveckla det regionala näringslivet. Produktionslyftet kommer arbeta inom tre områden. Initialt skapas insikt hos företagen om behovet av att effektivisera sina verksamheter, bland annat genom insiktsseminarier. I ett andra steg erbjuds företagen utbildning i 7,5-poängskursen Lean produktion för att ge förändringsledare fördjupad kunskap. Det tredje steget är coachning i det praktiska arbetet. Coachningen bedrivs utifrån en inom Produktionslyftet standardiserad metodik som samtidigt anpassas utifrån det enskilda företagets speciella förutsättningar och behov. Det centrala i metodiken är att företagen själva grundlägger ett arbetssätt för ständiga förbättringar i verksamheten, genom hjälp-till-självhjälp.

Deltagande forskare

Partners

Dela