Open Obeya – Ett kravlaboratorium

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 5 054 000 kr

Ge svenska företag effektiva verktyg för produktutveckling med motstridiga krav Tillhandahålla självinstruerade utbildningsmaterial om verktygen Demonstrera verktygen

Produktutveckling (PU) är dyrt, vilket delvis beror på att den förhärskande PU-metodiken i industrin inte är särskilt effektiv. Chalmers, Swerea IVF och fem svenska företag söker nu en ny och innovativ lösning på detta problem genom att kombinera leanmetodik i form av multilösningsteknik (Set-Based Concurrent Engineering, SBCE) med två unika Chalmersmetoder, en för kravhantering och en annan för smarta, plattformsbaserade konceptbeskrivningar. Forskningsprojektet ska leda fram till en delvis it-baserad obeyamiljö (med ovanstående kombination av metoder) för industriella projektrum (något som inte existerar idag), en demonstrator som visar miljön och ett självinstruerande utbildningspaket för användning i företagen. Vi kommer att:

 

– Identifiera de deltagande företagens PU-problem och föreslå metoder för att fånga och beskriva olika intressenters krav

– Ta fram ett nytt SBCE-baserat arbetssätt med metodstöd för idégenerering och modellering, hantering, utvärdering och val av lösningsalternativ samt kravbalansering och syntes

– Beskriva en övergripande process för effektiv generalisering, visualisering och återanvändning av kunskap (som idag ofta går förlorad i företagen), samt metoder och verktyg som konstruktörer kan använda för att arbeta så

– Presentera ett arbetssätt för återkoppling av utfall och kunskap samt metodik för att dokumentera erfarenheter från PU-projekt, t.ex. elektroniska vitböcker med transparens och sökbarhet, och på det sättet föreslå metodik för att följa upp och ständigt förbättra PU-processen

– Hålla seminarier, integrera projektresultaten i utbildningar som ges av Chalmers Professional Education och Swerea, och skriva populära och vetenskapliga artiklar.

Deltagande forskare

Partners

Dela