MATTER – Maintenance of Battery Production

MATTER – Maintenance of Battery Production

Projekttid: 2022 – 2023

Budget: 1 100 000 sek

Satsning: SIP Produktion2030

En hållbar batterisektor i Sverige genom effektivt underhåll av framtidens batteriproduktion.

Det stora effektmålet för MATTER-projektet är att förverkliga en hållbar batterisektor i Sverige genom att skapa en helhetsförståelse för underhåll av batteriproduktion. Trots att det just nu planeras och byggs flertalet nya batterifabriker i Sverige så är både industrin och akademin överens om att det är akut brist på kunskap om underhåll av batteriproduktion. Detta trots att underhåll spelar en avgörande roll för den ’inre cirkulariteten’ av produktionssystem, t.ex. att förlänga livslängden i teknisk utrustning, öka resurseffektivitet genom att minska produktionsstörningar, och att förhindra kassationer och slöseri genom en felfri produktion. Projektidén är att samla den gemensamma kraften inom industrin och akademin och ta ett helhetsgrepp om underhåll och batteriproduktion. Genom ett unikt konsortium bestående av ledande fordonstillverkare och akademiska partners kommer projektet att sätta scenen för forskning och innovation inom underhåll av batteriproduktion på global nivå samt att lösa de mest centrala underhållsrelaterade utmaningarna i batterifabriker redan från början. Förstudieprojektet i Steg 1 fokuserar specifikt på att kartlägga de unika aspekterna med att underhålla batterifabriker, identifiera nyckelkapabiliteter för underhållsfunktionen, skapa och realisera en fullständig Steg 2 ansökan, samt att paketera projektresultaten för utbildning och nyttiggörande. Steg 2-projektet syftar till att utveckla och skala upp nyckelkapabiliteterna i industrin, vilket består av nya verktyg och metoder för dynamisk underhållsplanering, övervakning av maskinkapabilitet, och design av kompetensprofiler och organisatoriska strukturer.

Vinnoavs diarienr: 2022-02467

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018