Lean Produktutveckling, ett effektivt arbetssätt? hur vet man det?

Projekttid: 2002 – 2002

Budget: 490 000 kr

Projektets mål är att studera om och i så fall hur det är möjligt att mäta en eventuell effektivitets- /produktivitetsökning som en konsekvens av införande av olika metoder, verktyg och arbetssätt

Projektets mål är att studera om och i så fall hur det är möjligt att mäta en eventuell effektivitets- /produktivitetsökning som en konsekvens av införande av olika metoder, verktyg och arbetssätt relaterade till den rådande Lean produktutvecklingsfilosofin (Lean PD) i svensk verkstadsindustri. Framför allt vill projektet analysera hur man kan konstatera detta, hur man kan och bör mäta samt hur man kan härleda en produktivitetsökning till en speciell Lean PD aktivitet och/eller satsning.

Projektets förväntade resultat är ett konstaterade huruvida det är går att identifiera effekterna av införda metoder, verktyg och arbetssätt relaterade till Lean PD.  Om effekter går att konstatera så skall projektet visa vilka effekterna är, dvs effekter på olika tids-, kostnads- och kvalitetsparametrar, hur dessa effekter kan relateras till vad som har implementerats, samt hur detta kan mätas. Projektet avser mao att, om möjligt, hitta lämpliga mätetal som är relaterade till det studerade fenomenet, dvs införandet av Lean PD, samt metoder för att mäta dessa effekter. Projektet kommer inte kunna uttala sig i generella termer om hur stora effekter man kan förvänta sig pga det begränsade empiriska underlaget.

Projektet kommer att följa det pågående implementeringsarbetet av en Lean produktutvecklingsfilosofi vid ett svenskt företag, Saab Training Systems (STS) i Jönköping. I huvudsak består projektet av sex delsteg:  1-Analys av utvecklingsorganisationens uppdrag, arbetssätt, resurser och resursutnyttjande, mm. 2-Analys av det initiala Lean PD arbetet vid STS, vad har gjorts, vad finns kvar att göra och i vilken lämplig sekvens skall det resterande arbetet genomföras? 3-Identifikation av lämpliga områden/aktiviteter som är viktiga mäta på, för att utläsa konsekvensen, samt mätetal för dessa. 4-Insamling av data och mätning av produktivitetsutvecklingen för de identifierade områdena/aktiviteterna som Lean PD har för avsikt att adressera. 5-Analys och slutsatser kring olika Lean PD aktiviteters påverkan på produktivitetsutfallet, dels på del-/ aktivitetsnivå och om möjligt på aggregerad nivå. 6-Utveckling av ett system för kontinuerlig uppföljning av produktivitetsutvecklingen kring de områden/aktiviteter som har identifierats.

Dela