Långsiktigt lärande för ökad innovationsförmåga i globala projektbaserade produktutvecklingsorganisationer (LEAP)

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 2 893 000 kr (från VINNOVA)

Projektets syfte är att utveckla metodik som stöder långsiktigt lärande genom att lokal kunskap blir tillgänglig och nyttjad globalt inom en produktutvecklingsorganisation

Detta projekt, kallat LEAP, fokuserar på globala produktutvecklingsorganisationers behov av att samla in, lagra och nyttja det lärande som genereras i enskilda projekt. Syftet är att utveckla arbetsmetodik som stöder långsiktigt lärande, ständig förbättring, och utvecklad innovationsförmåga genom att lokal kunskap blir tillgänglig och nyttjad globalt inom organisationen. Projektet genomförs i nära samverkan mellan två högskolor/universitet och tre företag med globala projektbaserade produktutvecklingsorganisationer. Den interaktiva forskningsansats som används genomförs i fyra övergripande faser: 1) nulägesanalys av befintlig arbetsmetodik kring ´lessons learned´ i företagens produktutvecklingsorganisationer, 2) utvecklingsaktiviteter och implementering/test av arbetsmetodik, 3) återkoppling från implementering/test, 4) resultatsammanställning. Projektet kommer att resultera i en övergripande beskrivning av arbetsmetodik för att samla in, lagra och nyttja ´lessons learned´, vilken är vetenskapligt förankrad och har praktisk relevans. Resultaten kommer att förmedlas via workshops och utbildningssinsatser, nationella och internationella konferenser samt vetenskapliga tidsskrifter. Det säkerställer spridning till både industri och akademi.

Partners

Dela