Integrering av miljö och ekonomi i produktutveckling ger innovationsmöjligheter

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 5.395.000 kr (bidrag från VINNOVA: 2.695.000 kr)

Detta projekt syftar till en effektivare produktframtagning genom att ta fram och etablera metodik som synliggör miljökostnader tidigt i produktframtagningsprocessen.

Bakgrund: Traditionellt har affärer varit en angelägenhet mellan köpare och säljare. Transaktionen dem emellan, är byggd på det värde varan eller tjänsten har för säljaren och köparen. Men de flesta varor och tjänster skapar även värden och kostnader för tredje part, s.k. externaliteter. En del av dessa externaliteter uppkommer genom förändringar i miljövärden. Redan under Rio-konferensen 1992 fanns en internationell politisk consensus om att förorenare skall betala de skador på miljön de förorsakar, den s.k. ”Polluter Pays Principle”. Denna princip har bekräftats i en rad andra tillfällen, bl.a. inom EU. När EU för några år sedan lanserade sitt IPP-initiativ (Integrated Product Policy) valde man att anpassa principen till produkter i form av ”Get the prices right”, dvs priset på produkten skulle inkludera eventuella miljöskadekostnader. Numera finns mer preciserade krav inom EU på beräkning av miljökostnader inom energi och transportsektorerna.  Miljöpåverkan har hittills setts som en negativ påverkan som man försökt minimera. Innovation och produktutveckling handlar emellertid om värdeskapande i vidare bemärkelse. För att detta skall kunna ske på ett effektivt sätt måste värdet av miljöpåverkan kunna beskrivas  Syfte och mål: Projektet syftar till att underlätta en förändring från en reaktiv till en proaktiv strategi för produktutveckling med avseende på miljö och hållbarhet. Projektet syftar även till att integrering av miljö- och hållbarhetsaspekter effektivare kommer in i produktens utvecklingsfas och stimulerar till miljöinnovationer, och inte bara inkrementella förändringar.  Projektets mål är att bidra till en mer effektiv produktutveckling genom att utveckla och etablera en metodik som gör miljöskadekostnader mer synliga tidigt i produktens utvecklingsfas.  Förväntade resultat: Projektet förväntas bidra till en mer allmänt accepterad metodik för bedömning av produkters miljöskadekostnader på samhällsnivå och hur dessa kostnader påverkar ett företags ekonomi. Därmed kommer miljöskadekostander att mer effektivt kunna integreras i beslutprocessen vid produktutveckling.  En signifikant effekt från projektet förväntas genom; 1) ökad motivation hos företag genom att synliggöra det ekonomiska värdet av minskade framtida miljöpåverkan, 2) ökad acceptans genom workshops, påbörjat internationellt ISO-standard arbete och publikationer i vetenskapliga tidsskrifter.

Deltagande forskare

Partners

Dela