InRoll

Projekttid: 2012 – 2014

Budget: 5,0 milj kr varav 2,5 från Mistra Innovation.

Satsning: Mistra Innovation

Induktionsuppvärmda valsar för att förbättra uppvärmningsmetoderna inom livsmedelsindustrin.

Det finns en stor potential i att förbättra uppvärmningsmetoderna inom livsmedelsindustrin. Nuvarande system är stora till volymen och har dålig verkningsgrad, långa start- och stopptider och dålig utnyttjandegrad. Induktionsuppvärmda valsar skulle lösa många av dessa problem. Dock är hygien- och rengöringskraven höga vilket ställer krav på hur valsarna utformas – nya konstruktiva lösningar måste utvecklas och lämpliga material användas. En av utmaningarna i projektet är att placera själva induktionsenheten på valsens insida och samtidigt kunna styra värmebilden så att en jämn temperatur erhålles på valsens utsida. Med all känslig elektronik på insidan kan valsen förslutas helt, vilket gör att kraven på rengöring kan mötas. Storleken på en induktionsvals är mycket liten i jämförelse med existerande lösningar och antalet applikationer är många. Miljövinsterna är stora med minskade energikostnader och förbättrad arbetsmiljö.      Projektet drivs i samarbete mellan Justech AB, MagComp AB, Kalmar Kebab AB och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet.

Deltagande forskare

Dela