GreenGas

Projekttid: 2012 – 2014

Budget: 3,1 milj kr varav 1,5 från Mistra Innovation

Satsning: Mistra Innovation

Produktion av grön bensin från skogsindustrins restavlutar.

Projektet GreenGasoline handlar om att producera grön bensin från skogsindustrins restavlutar. I ett första steg utvinns lignin ur svartlut med membran teknik. Det återvunna ligninet tvättas och behandlas ytterligare för att erhålla högvärdigt och askfritt lignin. Ligninet blandas sedan med en olja som tex vaccumgasolja (VGO) och förs in i en katalytisk ”Cracker” (FCC), en vanligt förkommande process i petroleumraffinaderier för produktion av fossil bensin. Det askfria ligninet kan även med fördel torr raffineras och/eller förgasas för produktion av syntesgas som i sin tur kan omvandlas till gröna fordonsbränslen. GreenGasoline processen har stor potential att kunna ersätta fossila drivmedel och processen har potentiella fördelar mot andra utvecklingsspår för gröna drivmedel från skogsråvara.

Lignin är en restprodukt från cellulosaindustrin och med den nya membranmetoden kan ligninet utvinnas från svartluten utan att “förstöra” effektivt alkali.
Ligninet kan med hjälp av additiver och termisk behandling överföras i flytande form.
Användning av redan befintliga raffinaderiprocesser (som tex FCC) ger god process ekonomi och minskat behov av nyinvesteringar.
Den nya ”gröna bensinen” kommer att ha mycket goda livscykelegenskaper med låga specifika växthusgasutsläpp.
Projektet drivs i samarbete mellan KIRAM AB, Nordlight AB och HC& E AB och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet.

Deltagande forskare

Dela