Från avlopp till resurs. Slutna vattenbalanser i industrin

Från avlopp till resurs. Slutna vattenbalanser i industrin

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 500 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Vattenanvändning i industrin är en fråga som blir viktigare och viktigare, även i länder som Sverige där man historiskt sett inte har haft behov av åtgärder. För att nå en så resurseffektiv produktion som möjligt måste dock denna fråga hanteras även här. Vattenanvändning inom industrin har också en direkt koppling till energianvändning, och därför bör en kostnadseffektiv strategi för att hantera frågan om vatten integreras med strategier för energieffektivisering.

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att testa några systematiska metoders (materialflödeskostnadsredovisning enligt ISO 14051:2011, vatten- och energifokuserade pinch-analyser) potential att kunna integreras och nyttjas för att hjälpa företag sätta upp strategier samt identifiera kostnads- och resurseffektiva åtgärder ur både vatten- och energiperspektiv. Målet har varit att pröva hypotesen att detta går samt att, om denna inte förkastas, identifiera hinder och flaskhalsar för vidare utveckling.

 Resultat och förväntade effekter

Det initiala resultatet från projektet är att hypotesen håller, det finns värde i en integrerad användning. Metoderna adresserar olika frågeställningar och kan tillsammans generera både information om nuläge i företaget, benchmark mot teoretisk och praktisk potential, samt en väg framåt för att nå satta mål. Vidare utveckling av tankarna behövs dock. Effekten av ett flerdimensionellt verktyg som detta är att ett underlag för att fatta systemmässigt hållbara beslut kommer industrin till gagn.

 Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i fem arbetspaket; projektledning, kommunikation, ett AP som fokuserade på att definiera HUR verktygen skulle användas, ett AP med fokus på definition av parametrar samt insamling av data, och slutligen ett AP 4 där metoder utvärderades samt hinder identifierades. I stora drag är det relativt tydligt hur man kan jobba med verktygen givet olika mål. Det återstår dock en del arbete för att skapa rutiner och förklarande exempel som gör det praktiskt möjligt att på ett enkelt sätt korrekt definiera ingående parametrar i metoderna, samla in indata, samt göra analyser.

Deltagande forskare

Partners

Dela