Flexibel tillverkning av materialeffektiva komponenter genom stickning av metalltråd

Projekttid: 2010 – 2010

Budget: 5 000 000 kr

Hypotesen som projektet avser att pröva är huruvida Tredimensionella skalkomponenter kan direkttillverkas genom stickning av metalltråd.

Hypotesen som projektet avser att pröva är huruvida Tredimensionella skalkomponenter kan direkttillverkas genom stickning av metalltråd. Drivkrafter för att undersöka hypotesen är främst möjligheten till lätta komponenter med mycket låg materialförbrukning och till flexibla seriestorlekar samt lokal produktion genom icke-verktygsbunden tillverkning. Även helt nya designmöjligheter för metallkomponenter kommer att undersökas.
Förväntade resultat av hypotesprövningen är:
Utvärdering av möjligheter och begränsningar i metallstickning
Skapa ett nydanande forskningsprojekt inom tillverkningsteknik samt
definiera behov av fortsatt forskningsinriktning inom projektet.
Minst en tillverkad demonstrator av utvald typkomponent
För hypotesprövningen knyts kompetens från industriell produktframtagning och metalliska material till kompetens om textil tillverkning.
Aktiviteter inkluderar teoretisk utvärdering, kravspecifikation för tänkta typprodukter, prototypframtagning, utvärdering av eventuella efterföljande processer som ytbehandling, värmebehandling och fogning.

Dela