Digitalisering av fogningsberedning

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 400.000

Digitaliseringslösningar föreslås och utvärderas för beredning av fogning av två industriella demonstratorer. För och nackdelar identifieras jämfört med dagens metodik

Beredning av fogningsprocesser sker i ett antal processteg som sträcker sig från specifikation av fogningsmetoder i konstruktion över tidig beredningsplanering där process och processfönster väljs till planering av robot och maskinstyrning. Dessa planeringssteg genomförs idag baserat på guidelines och fysiska försök antingen i labmiljö eller i produktionsmaskiner. Detta innebär betydande kostnader och ledtiderna kan ofta vara stora genom att försöksmaterial och komponenter måste fram och maskiner måste vara tillgängliga.

Ideen i detta digitaliseringsprojekt är att ersätta dagens metoder med numerisk simulering och på det sättet minska kostnader och ledtider. En nyckelfråga i realiseringen av en sådan idee är tillgången på lättanvända och tillförlitliga simuleringsverktyg. Under senare år har en omfattande utveckling pågått av simuleringsmetoder bl.a. i VINNOVA projekt där man tagit fram beräkningsmetoder som ger snabba beräkningstider och ger god träffsäkerhet. Detta gäller MAG-svetsning, lasersvetsning och punktsvetsning. Inga av dessa

digitaliseringsmetoder har dock ännu fått industriell användning i praktisk industriell beredning.

I projektet identifieras två demonstratorer i form av produkter från deltagande företag. De är exempel på fall där lasersvetsning och punktsvetsning används. Ansatsen i detta projekt är att analysera behovet av och potential för simulering i beredningskedjorna för demonstratorerna. Kravprofiler kommer att tas fram för lämpliga metoder och dessa kommer att jämföras med vad som finns tillgängligt idag. Digitaliseringslösningar föreslås därefter. Slutligen analyseras för och nackdelar med de digitaliserade beredningskedjorna jämfört med dagens.

Deltagande forskare

Partners

Dela