Tobias Larsson

Tobias Larsson

Professor (PhD) i Maskinteknik

Tel: 070-5119416, +46455385525

Lärosäte/Institut: Blekinge Tekniska Högskola

Akademi: Product Development Academy (PDA)

Professor i maskinteknik, och forskningsledare för, Product Development Research Lab.

Tobias doktorerade inom forskningsprogrammet ENDREA (1996-2001) och deltog som handledare och forskare inom forskningsprogrammet ProViking och är nu Professor i maskinteknik (2004-), med en inriktning mot produkt-tjänsteinnovation och produktutveckling. Tobias är forskningsledare för Product Development Research Lab, projektledare för KKS-profilen ”Model Driven Development and Decision Support” (2013-2018, 2019-2022) där produktutveckling med fokus på helhetsåtagande och hållbarhet är i fokus. Deltagare i Product Development Academy.

Forskning

Professor Tobias C. Larsson (TCL), född 1972, mottog sin doktorsexamen vid Luleå tekniska universitet år 2001 inom området simuleringsdriven produktutveckling. Tillämpningarna var inom bilindustri och höghastighetstågsektorn. Särskild tonvikt låg på stelkropps-dynamik och simuleringsdriven utveckling i ett produktframtagningsperspektiv.

Kärnan i dag är inom produkt-och tjänsteinnovation där fokus ligger på att utveckla metoder och verktyg för teknisk produktutveckling och simuleringsapplikationer för industriella miljöer för att stödja utvecklingen av hållbara produkt-tjänstesystem (PSS) som ska skapa värde på marknaden. PSS sätter fokus på de funktionella aspekterna av utvecklingen och driver de (oftast) separerade produkt- och tjänsteinnovationsteamen till en samverkansmodell för att säkerställa leverans av en livscykelfunktion. Värdemodellering och -simulering, kunskapshantering och innovationsförmåga vid utveckling av PSS är ett extra intresse för forskningen.

När företag går mot en situation där de behöver utveckla ”grönare” produkter och tjänster för att vara hållbara behöver ingenjörer involverade i produktutveckling tänka på än fler aspekter, hållbarhet är en av dem. Detta innebär att ”Engineers Desktop” behöver uppdateras med verktyg och metoder för att ta hänsyn till livscykelfaktorer och hållbarhet, förutom de traditionella faktorerna som produktprestanda etc. Syftet är att hjälpa till att skapa, utveckla och implementera denna uppdaterade ”Engineering Toolbox 2.0” för en konkurrenskraftig ingenjör.

TCL fokuserar produkt-tjänstesystemsinnovation, produktutveckling, konstruktion och kunskapsbaserat arbete i teknisk forskning i en strävan att stödja utvecklingen mot en ”konstruerad hållbar framtid”.

TCL handleder för närvarande 12 doktorander och har handlett flera doktorer (28) och licentiater (32). TCL har bidragit till  +100 publikationer inom sitt forskningsområde. TCL har initierat och slutfört flera forskningsprojekt. TCL var en nyckelperson i skapandet av Fastelaboratoriet, ett VINN Excellence Center inom produkt-tjänstesystem vid LTU, och leder forskningsprofilen ”Model Driven Development and Decision Support” (KK-stiftelsen 2013-2108) med fokus på industrins digitalisering vid BTH. Han är en av grundarna av ”Design för välbefinnande”-ramverket, ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans med Stanford University, USA, och Hosei University, Japan, och har deltagit i flera EU-projekt inom flygsektorn (VIVACE 2004-2007, CRESCENDO 2009-2012).

TCL bidrar gärna till företag och organisationer som vill bli mer innovativa, data-drivna, och digitaliserade för att skapa framtidens hållbara produkter, och tjänster.

Dela