Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2021

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2021

Stänger: 2021-10-18 kl 14:00

Med denna utlysning vill vi finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Detta erbjudande är en av flera nya insatser inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. Erbjudandet är därför begränsat till de utlysningar inom arbetsprogrammet som finns angivna i bilaga 1.

Vad kan ni söka för?

Planeringsprojekt ska resultera i inlämning av en färdig Horisont Europa ansökan. Finansieringen ska nyttjas för att utveckla projektidén, etablera ett starkt konsortium med relevanta projektpartners, samt planera de resurser som krävs för att projektet ska bli en framgång.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) med väl underbyggda projektidéer och möjlighet att omsätta dessa i konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Konstellationen ska vid ansökningstillfället bestå av minst tre svenska projektparter varav minst ett företag.

Hur mycket kan ni söka?

Varje planeringsprojekt kan söka upp till 500 000 kronor (för en koordinerande roll) eller 300 000 kronor (för en deltagande roll). Vinnovas finansiering får utgöra högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader

Vad handlar erbjudandet om?

Svensk industri har potential att leda omställningen till hållbarhet, både inom och utanför landets gränser. Omställningen kräver insatser som förenar resurser och kompetenser från olika discipliner, teknikområden och kunskapsområden. Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom området Hållbar industri.

Med denna utlysning vill vi finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram.

Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som startade i januari 2021, syftar att bekämpa klimatförändringar, bidra till att uppfylla målen för hållbar utveckling, samt öka EU:s konkurrenskraft. Deltagandet i Horisont Europa kan ge förutsättningar för svenska organisationer att stärka sina positioner i den globala innovationsfronten, och därmed uppnå en kritisk massa för att driva industrins omställning genom samverkan med andra europeiska aktörer

De utlysningar och ”topics” inom Horisont Europa som är aktuella finns i bilaga 1 nedan. De topics som ryms inom Vinnovas område Hållbar industri bedöms vara delar kluster ”Digital, Industry and Space, kluster ”Climate, Energy and Mobility” och ”Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”, inom pelare 2 ”Global Challenges and European Industrial Competitiveness.

Dela