SMART PM – Sustainable Manufacturing by Automated Real-Time Performance management

Projekttid: 2018 – 2020

Budget: 9 750 000

Satsning: SIP Produktion2030

Ökad resurs- och kostnadseffektivitet genom ökad digital teknik och automatisering av KPI-hantering, och nya kostnadsbaserade beslutsstöd för att förbättra produktion.

Syfte och mål

rots ökande digitalisering i industrin, är mätning och styrning av diskret tillverkning fortfarande beroende av manuella lösningar och det finns brister i systemintegration. Syftet med projektet är att öka resurs- och kostnadseffektivitet som en ökad digitalisering och automatisering inom de områden projektet adresserar: 1) automatisk validering av operationstider vid manuell montering, 2) automatisk processövervakning vid bearbetning, 3) automatisering av kostnadsbaserade beslutsstöd för produktionsutveckling och 4) organisationsmognad för ökad digitalisering.

Förväntade effekter och resultat

Generellt förväntas projekt bidra med ökad automatisering i styrning och ledning av produktion. Specifika förväntade resultat är 1) pilotimplementering av nytt valideringssystem för operationstider vid manuell montering, 2) utvecklat koncept för sensorstyrd realtidsmätning av verktygs/utrustningskondition, 3) kostnadsbaserat beslutsstöd för att prioriteringar av olika digitala förbättringsalternativ och 4) självvärderingsverktyg för digital organisationsmognad. Projektet förväntas också bidra till ökad digitalisering hos de tre deltagande SME-företagen.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i WP1-3 kommer i huvudsak att bedrivas i fallstudier tillsammans med de deltagande företagen, där inriktningarna på dessa styrs av företagens motivation att delta i projektet. Arbetet i WP4 kommer att utvecklas via frekvent återkommande workshops, där även utmaningar och resultat från fallstudierna kommer att diskuteras och presenteras i syfte att dela resultat under arbetets gång. En framgångsfaktor, från tidigare liknande projekt, i att skapa ett aktivt projektkonsortium är regelbundna fysiska möten. Detta arbetssätt kommer därför att användas även i detta projekt.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Säker kortslutning (genväg)

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

2019 – 2019

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning